Slatina aktuálně

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE z rozpočtu městské části Brno-Slatina na rok 2023

19. 01. 2023

Žádosti o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2023 s Pravidly pro poskytování individuálních dotací je možno vyzvednout na sekretariátu ÚMČ Brno-Slatina na Tilhonově 59 u paní Alexandry Hradečné, nebo je lze stáhnout na internetových stránkách www.mcslatina.cz.

Žádosti se podávají v termínu do 28. 2. 2023.

Žádosti lze zaslat poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo podat osobně v pracovní době na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, případně prostřednictvím informačního systému datových schránek. Projednány budou pouze ty žádosti, které budou splňovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina.

O individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají své sídlo nebo místo podnikání na území MČ Brno-Slatina, nebo jejichž činnost je zaměřena k obyvatelům MČ Brno-Slatina. Žadatel nesmí mít vůči statutárnímu městu Brnu, MČ Brno-Slatina nebo jí zřízeným organizacím nevypořádané závazky, přičemž za nevypořádaný závazek se považuje rovněž nedodané či neprůkazné vyúčtování dotace z předešlého roku nebo jejich použití pro jiný než smluvený účel. Žadatelem o individuální dotaci z rozpočtu MČ Brno-Slatina na provoz nemůže být organizace zřízená MČ Brno-Slatina.