GDPR

K jakému účelu osobní údaje potřebujeme

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Pokud jsme osobní údaje potřebovali v minulosti, archivujeme je za účelem archivace ve veřejném zájmu. Obecně se účely zpracování osobních údajů rozlišují na:

  • účely k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas – jedná se o zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinnosti, popř. pro zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů městské části Brno-Slatina
  • účely k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas – zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních ukončíme ihned, jakmile souhlas odvoláte.

Úřad městské části Brno-Slatina zpracovává osobní údaje k následujícím účelům, které nevyžadují váš souhlas:

  • splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) – jedná se zejména o výkon přenesené působnosti Úřadu městské části Brno-Slatina podle zvláštních předpisů; tyto činnosti vykonávají zejména odbor výstavby a územního rozvoje (stavební úřad), všeobecný odbor,
  • finanční odbor, odbor sociální péče; v těchto případech zpracování máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR, pokud se domníváte, že zpracováváme některé osobní údaje nezákonně či nad rámec, který výkon veřejné moci vyžaduje;
  • splnění právních povinnosti, která se na městskou část vztahují (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – činnost městské části Brno-Slatina se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nicméně na městskou část dopadá celá řada právních předpisů; pokud městská část vystupuje v samostatné působnosti v soukromoprávních vztazích (např. jako vlastník nemovitostí), půjde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Úřad městské části je také zaměstnavatel, a proto na něj dopadá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; v případě výkonu veřejné moci (přenesená působnost obce) se činnost městské části řídí různými zvláštními předpisy (např. stavební zákon v případě územního a stavebního řízení); jelikož městská část vykonává veřejnou moc za veřejné peníze, dopadají na ni rovněž povinnosti spojené se zákonem o veřejných zakázkách, zákonem o svobodném přístupu k informacím či zákonem o registru smluv; na městskou část dopadají také účetní a daňové předpisy;
  • uzavření a následné plnění smlouvy mezi městskou částí a smluvním partnerem (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – v případě, kdy městská část (v samostatné působnosti) vstupuje do smluvního vztahu musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (potřeba identifikovat druhou smluvní stranu, závazek dodat zboží či poskytnout službu, …); tuto činnost vykonávají a zajišťují zejména majetkový odbor, bytový odbor, všeobecný odbor, finanční odbor a ref. kontroly sekretariátu vedená radnice;
  • ochrana oprávněných zájmů (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou zejména komunitní život městské části, transparentnost Úřadu městské části, výkon a ochrana vlastnického a dalších práv, vymáhání a prodej pohledávek, ochrana životního prostředí či třeba vnitřní potřeby fungování městské části; v případě zpracování na základě oprávněného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek, popř. nezbytnost pro ochranu oprávněných zájmů. V případech, kdy tomu tak není, správce vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o poskytnutí kontaktních údajů (e-mailové adresy či telefonního čísla). Právní předpisy při výkonu přenesené působnosti (zejména správní řád a jednotlivé zvláštní zákony) předpokládají klasické doručování poštou či do datové schránky. Městská část Brno-Slatina se ovšem snaží vyjít svým občanům a obyvatelům vstříc, a proto upřednostňuje rychlou a moderní komunikaci, která může mnohé usnadnit, zrychlit správní řízení a zefektivnit státní správu. Vaši e-mailovou adresu či telefonní číslo však budeme používat pouze s vaším výslovným souhlasem, neboť bychom vás neradi obtěžovali. Souhlas s používáním kontaktních údajů je možné kdykoliv odvolat. Můžete si také zvolit, jakou formu komunikace preferujete, neboť některým vyhovuje více telefonování, zatímco jiným elektronická pošta. Vaši volbu se pokusíme respektovat.

Některé odbory, např. všeobecný odbor (v případě vydávání zpravodaje městské části, informování o událostech organizovaných městskou částí apod.) či bytový odbor (v případě využití webové aplikace pro směny bytů), vás mohou při své činnost požádat o zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů. Jde o činnosti, které pro nás nejsou nezbytně nutné, nicméně vykonáváme je jako „službu“ pro vás, aniž by mezi námi vznikl smluvní vztah. Pokud o takovou službu, např. zasílání informací o událostech organizovaných městskou částí, nemáte zájem, stačí souhlas odvolat a nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám vždy poskytujete dobrovolně. Můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zdůrazňujeme, že v případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází k němu pouze na základě oprávněného zájmu (v případě samostatné působnosti městské části) či ve veřejném zájmu nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci (v případě přenesené působnosti městské části) můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.