GDPR

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat

Doba zpracování se odvíjí od právního titulu:

  • v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – po dobu, dokud trvá účel, pro který byl souhlas udělen, popř. do doby odvolání souhlasu;
  • v případě uzavření a následném plnění smlouvy mezi městskou částí a smluvním partnerem (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost; poté dojde k dalšímu zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu
  • v případě zpracování při plnění právních povinnosti, která se na městskou část vztahují (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – po dobu trvání příslušné právní povinnosti; poté dojde k dalšímu zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu; osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum;
  • v případě zpracování při splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) – po dobu existence veřejného zájmu nebo po dobu výkonu veřejné moci, poté zpravidla dojde k dalšímu zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu;
  • v případě zpracování na základě oprávněného zájmu (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) budou osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů městské části uchovávány, dokud mohou plnit svůj účel – tato lhůta se často odvíjí od zákonných promlčecích či prekluzivních lhůt;
  • v případě archivace se doba řídí spisovým řádem – po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

V případě zpracování na základě souhlasu máte možnost souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě zpracování na základě oprávněného nebo veřejného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Pokud bude námitce vyhověno, budou dokumenty, obsahující osobní údaje, zlikvidovány nebo, pokud to vyžaduje zákon, předány k archivaci.