Usnesení RMČ 2003

Zápis z IV/24. RMČ 10.12.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek.4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/24/1d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - zakoupení konvektomatu
IV/24/3b) Pronájem pozemku p.č. 1571 - manželé Kozubíkovi, Dědická 30
IV/24/3c) Zahájení ÚŘ na prodejnu PLUS DISCOUNT při ul. Hviezdoslavova/Tilhonova
IV/24/3d) Dostavba Přemyslova náměstí
IV/24/3e) Prodej pozemků p.č. 915, 1481/2, 1481/18 a části pozemku p.č. 888
a schválen. 4-0-0

 

Úvodem byly projednány body IV/24/5 a IV/24/3f.
Po jejich projednání se na jednání rady dostavil p. Čech.

 

IV/24/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací
Bod uvedla pí Wiesnerová. V rozpravě vystoupil. p. Čech. Poté bylo navrhované usnesení schváleno bez diskuze. 5-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 14/2003
Navrhované usnesení bylo schváleno bez diskuze. 5-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 15/2003
Navrhované usnesení bylo schváleno bez diskuze. 5-0-0
d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - zakoupení konvektomatu
Pí ředitelka se obrátila na radu s žádostí o pořízení investice a navrhla způsob financování. Po diskuzi rada s nákupem konvektomatu souhlasila. 4-0-1
Po prostudování nabídek uložila ředitelce pořídit konvektomat u firmy MONTYCON gastro s.r.o. 4-0-1
Právníkovi úřadu uložila vypracovat návrhy smluv na dodávku zařízení a příslušenství 4-0-1
a závěrem souhlasila s převodem 70 tis. z rezervního fondu MŠ do investičního. 4-0-1

 

IV/24/2 Bytový odbor
a) Výměna bytu Jarmila Malíková, Kroměřížská 9
Navrhované usnesení bylo schváleno bez diskuze. 5-0-0
b) Výměna bytu Stanislava Maršálková, Tilhonova 51
Navrhované usnesení bylo schváleno bez diskuze. 5-0-0
c) Plán hospodaření VHČ na rok 2004
V diskuzi rada řešila otázku finančního zajištění plánovaných nástaveb a regenerace panelových domů. Z tohoto důvodu požaduje přehled zadluženosti MČ. 5-0-0
Poté plán hospodaření VHČ schválila. 5-0-0
d) Pronájem bytu č.10, Tilhonova 81 (nástavba)
Jeden byt z důvodu nedodržení smluvních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí zůstal v nástavbách neobsazen. Vzhledem k nutnosti urychleně zajistit finanční prostředky na úhradu zhotovení nástaveb se jeví jako nutné co nejdříve byt v nástavbě přidělit jinému zájemci. Rada diskutovala nad předloženým seznamem tří zájemců o byt v nástavbě. Do rozpravy se zapojili všichni přítomní členové rady, kteří po dlouhé diskuzi (hodnotila se naléhavost bytové situace, solventnost aj.) o přidělení bytu rozhodli. 4-1-0
e) Regenerace panelového domu
Navrhované usnesení bylo po krátké diskuzi přijato. 5-0-0
f) Směna bytů Ladislav Vychodil, Petr Matula, Anna Kosová, Michal Pazdera
Bod byl projednán za přítomnosti právníka úřadu na úvod jednání. Po vysvětlení celé situace (o směnu zažádáno v 02/2002, bytová komise se směnou nesouhlasila, avšak rada o ní nikdy nerozhodla) a možných právních dopadů a s ohledem na reálný stav věci rada se směnou bytů souhlasila. 4-0-0

 

IV/24/3 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí části nájemného za zahrádku
Materiál předložila p. tajemnice, doplnila stanovisko majetkové komise.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
b) Pronájem pozemku p.č. 1571 - manželé Kozubíkovi, Dědická 30
jedná se o pozemek mezi RD manž. Kozubíkových a sběrným střediskem SSO Zemanova. Pronájem se týká části pozemku. Rada souhlasila s pronájmem na dobu určitou. 5-0-0
c) Zahájení ÚŘ na prodejnu PLUS DISCOUNT při ul. Hviezdoslavova/Tilhonova
Starosta předložil žádost spol. Arch Design o vyjádření k zahájení územního řízení. Rada nemá proti zahájení námitek. 5-0-0
d) Dostavba Přemyslova náměstí
Na MČ se obrátil investor s nabídkou dostavby Přemyslova náměstí tak, že by využil stávající objekty. Rada doporučila ZMČ schválit rozšíření záměru dostavby Přemyslova náměstí i o možnost rekonstrukce stávajících objektů. 5-0-0
e) Prodej pozemků p.č. 915, 1481/2, 1481/18 a části pozemku p.č. 888
MO MMB žádá MČ o vyjádření k prodeji těchto pozemků. jedná se o pozemky, na kterých bude probíhat výstavba prodejny PLUS DISCOUNT. Rada s prodejem souhlasila 5-0-0
a uložila zároveň MO informovat o této skutečnosti nájemce zahrádek, které se v této lokalitě nacházejí. 5-0-0

 

IV/24/4 Inventarizace hospodářských prostředků
a) Směrnice upravující postup při vyřazování majetku vedeného v majetkové a účetní evidenci ÚMČ
Bod uvedla tajemnice. Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 5-0-0
b) Jmenování likvidační komise
Po krátké diskuzi bylo složení likvidační komise stanoveno. 5-0-0

 

IV/24/5 Vyhodnocení nabídek výběrového řízení „Proflaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina“
Bod předložil JUDr. Janků. Rada se seznámila s vyhodnocením nabídek a o krátké diskuzi vybrala dodavatele zakázky. 4-0-0

 

IV/24/6 „Aktuality o Slatině“ - stanovení sazby za řádkovou inzerci
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 5-0-0

 

IV/24/7 Návrh novely vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně
Bod předložil p. starosta. Do rozpravy se zapojili všichni členové rady, kteří se poté jednomyslně shodli na navrhovaném usnesení. 5-0-0

 

IV/24/8 Návrh na změnu Územního plánu města Brna
SPMB se obrátil na MČ Brno – Slatina s požadavkem na změnu zatřídění pozemku parcely č. 2275/8 z plochy ZR na plochu PV případně na plochu SV. Komise pro rozvoj doporučila na svém zasedání změnu plochy na plochu SV, rada pro své rozhodnutí chce jednoznačně identifikovat vlastníka těchto pozemků. Zatím k tomuto bodu nepřijímá usnesení.

 

IV/24/9 Návrh dodatku smlouvy společnosti ERDING, s.r.o. na provoz energetického zařízení školní kotelny K 4
Bod předložil p. starosta. Po krátké diskuzi rada schválila dodatek ke smlouvě, kterým se prodlužuje doba pronájmu kotelny o další rok. 5-0-0

 

IV/24/10 Návrh smlouvy s a. s. Stavoprojekta na vypracování dokumentace
P. starosta předložil radě návrhy smluv na vyhotovení projektové dokumentace na regeneraci dalších panelových domů a na realizaci energetických úspor ve školských objektech na Jihomoravském nám. 2,3,4.5. Návrh smlouvy na regeneraci panelových domů radní po úpravě schválili. 5-0-0
O návrhu druhé smlouvy doporučují starostovi dále s firmou Stavoprojekta jednat. 5-0-0

 

IV/24/11 Brno – Líšeň ulice Holzova vyústění kanalizace
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0

 

IV/24/12 Žádost o vybudování malého arboreta u panelového domu Mikulčická 7, 9, 11
Rada se seznámila s návrhem občanů, stanoviskem komise pro rozvoj MČ a shodla se na tom, že vzhledem k tomu, že MČ má pozemek udržovat, lze se záměrem souhlasit za předpokladu, že bude MČ předložen realizační projekt, k němuž se vyjádří jak Technické služby, které fyzicky údržbu zajišťují, tak ref. ŽP, který údržbu zadává a výsadbu zeleně koordinuje. 5-0-0

 

IV/24/13 Program IV/7. zasedání ZMČ dne 18.12.2003
Navržený program jednání byl doplněn o body z dnešního jednání a schválen. 5-0-0

 

IV/24/14 Termíny zasedání ZMČ a RMČ
Radní po krátké diskuzi stanovili termíny schůzí rady v I. pololetí r. 2004 5-0-0
a doporučili ZMČ schválit termíny zasedání ZMČ. 5-0-0

 

IV/24/15 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
Po krátké diskuzi doporučila rada ZMČ schválit pojmenování náměstí názvem Čechovo. 4-0-1

 

IV/24/16 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj MČ, která zasedala dne 1.12.2003.

 

IV/24/17 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Cenek
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatel

Usnesení z IV/24. RMČ 10.12.2003

IV/24/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací TS Slatina, ZŠ Jihomoravské nám. 2, ZŠ Přemyslovo nám. 1, MŠ Jihomoravské nám. 5 a ŠJ Jihomoravské nám. 2 za období I. - IX. 2003.
b) Rozpočtové opatření č. 14/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 14/2003, kterým se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 1.695 tis. Kč, a to v příjmové části na 43 934 tis. Kč a ve výdajové části na 60.205 tis. Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 15/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 15/2003, kterým se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 319 tis. Kč a upravuje některé disproporce rozpočtu a skutečnosti. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 44.253 tis. Kč a výdaje na 60.524 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 15 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - zakoupení konvektomatu
d1) RMČ souhlasí se zakoupením konvektomatu pro potřeby kuchyně v MŠ Jihomoravské nám. 5.
d2) RMČ ukládá ředitelce MŠ pořídit konvektomat firmy MONTYCON gastro s.r.o. z finančních prostředků MŠ v ceně do 226 tis. Kč vč. DPH, s úhradou ve třech splátkách.
d3) RMČ ukládá právníkovi ÚMČ vypracovat návrh smlouvy o dílo na dodávku., montáž a zprovoznění zařízení, vč. zajištění zaškolení a návrhu kupní smlouvy na dodávku příslušenství a pověřuje ředitelku MŠ podpisem těchto smluv.
d4) RMČ souhlasí s převodem 70 tis. Kč z rezervního fondu MŠ do investičního fondu MŠ za účelem zakoupení konvektomatu.

 

IV/24/2 Bytový odbor
a) Výměna bytu Jarmila Malíková, Kroměřížská 9
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Jarmilou Malíkovou, Kroměřížská 9, 4+1, byt č.9 a pí Eliškou Ostrou Pellicova 2b, 2+1, byt č.31 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Eliškou Ostrou na dobu neurčitou.
b) Výměna bytu Stanislava Maršálková, Tilhonova 51
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Stanislavou Maršálkovou, Tilhonova 51, 1+1, byt. č.1 - pí Naděždou Rybníčkovou, Fleischnerova 13, 1+1, byt č. 23, SBD Průkopník a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Naděždou Rybníčkovou na dobu neurčitou.
c) Plán hospodaření VHČ na rok 2004
c1) RMČ doporučuje ZMČ schválit plán hospodaření VHČ na r. 2004 s výnosy 20.914 tis. Kč a náklady 20.914 tis. Kč.
c2) RMČ ukládá vedení úřadu předložit radě do konce ledna 2004 přehled zadluženosti MČ.
d) Pronájem bytu č.10, Tilhonova 81 (nástavba)
RMČ schvaluje přidělení bytu č. 10 na ul. Tilhonova 81, po předchozím uzavření smlouvy o půjčce, Petře Vaculovičové, bytem Mikulčická 4, (trv. Pekařská 50) a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy se jmenovanou.
e) Regenerace panelového domu
RMČ ukládá BO zahájit investorskou a projekční přípravu na regeneraci panelových domů Dědická 14, 16, 18 a Dědická 1, 3, 5.
f) Směna bytů Ladislav Vychodil, Petr Matula, Anna Kosová, Michal Pazdera
RMČ souhlasí s výměnou bytů mezi p. Annou Kosovou, Rousínovská 12, p. Ladislavem Vychodilem, Vsetínská 16, Petrem Matulou, Vltavská 11 a Michalem Pazderou, Sv. Čecha 79 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Vychodilem na dobu neurčitou.

 

IV/24/3 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí části nájemného za zahrádku - Miroslav Jochman, Vlnitá 3
RMČ promíjí část nájemného za zahrádku za r. 2003 ve výši 570,- Kč p. Miroslavu Jochmanovi, Vlnitá 13, Brno.
b) Pronájem části pozemku p.č. 1571 - manželé Kozubíkovi, Dědická 30
RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1571 o výměře 140 m2 od 1.1.2004 na dobu do 31.12.2004 za cenu 4,- Kč/m2 /rok manželům Kozubíkovým, Dědická 30, Brno.
c) Zahájení ÚŘ na prodejnu PLUS DISCOUNT při ul. Hviezdoslavova/Tilhonova
RMČ nemá námitek k zahájení územního řízení na umístění prodejny PLUS DISCOUNT při ul. Hviezdoslavova/Tilhonova.
d) Dostavba Přemyslova náměstí
RMČ doporučuje ZMČ rozšířit záměr "Dostavby Přemyslova náměstí" o možnost využití stávajících objektů.
e) Prodej pozemků p.č. 915, 1481/2, 1481/18 a části pozemku p.č. 888
e1) RMČ souhlasí s prodejem pozemků p.č. 915, p.č. 1481/2, p.č. 1481/18 a části pozemku p.č. 888 společnosti Arch. Design - Ateliér DoS, s.r.o. za účelem výstavby prodejny potravin vč. zázemí objektu a parkovacích míst za podmínky zvýšení plochy zeleně.
e2) RMČ ukládá MO informovat nájemce zahrádek na dotčených pozemcích, že MČ dala souhlas s prodejem těchto pozemků.

 

IV/24/4 Inventarizace hospodářských prostředků
a) Směrnice upravující postup při vyřazování majetku vedeného v majetkové a účetní evidenci ÚMČ
RMČ schvaluje Směrnici tajemnice č. 2/2003 upravující postup při vyřazování majetku vedeného v majetkové a účetní evidenci ÚMČ.
b) Jmenování likvidační komise
RMČ jmenuje likvidační komisi ve složení Bc. Stoklásková, Ing. Krupová, pí Holoubková, p. Čech a p. Rumpíková.

 

IV/24/5 Vyhodnocení nabídek výběrového řízení "Profylaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina"
RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Profylaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina" ing. Zdeňka Havláska, Lísky 5, 624 00 Brno a a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

 

IV/24/6 "Aktuality o Slatině" - stanovení sazby za řádkovou inzerci
a) RMČ stanovuje pro řádkovou inzerci ve zpravodaji "Aktuality o Slatině" jako základní jednotku řádek o šíři 5,7 cm se sazbami:
Komerční inzerce: 30,-Kč/řádek, opakovaná 20,-Kč/řádek
Nekomerční inzerce:15,-Kč/řádek, opakovaná 12,-Kč/řádek
s účinností od 11.12.2003
b) RMČ ukládá VO zveřejnit jednotku a sazby pro řádkovou inzerci na úřední desce, na Internetu a v nejbližších "Aktualitách o Slatině".

 

IV/24/7 Návrh novely vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně
RMČ doporučuje ZMČ schválit omezení provozní doby na ulici Langrova následně:
Neděle až čtvrtek …………………do 22 hod.
Pátek a sobota ……………………do 24 hod.

 

IV/24/9 Návrh dodatku smlouvy společnosti ERDING, s.r.o. na provoz energetického zařízení školní kotelny K 4
RMČ schvaluje dodatek smlouvy s fou ERDING, s.r.o. na provoz kotelny K 4 na další období do konce roku 2004 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

 

IV/24/10 Návrh smlouvy se Stavoprojektou, s.r.o. na vypracování dokumentace
a) RMČ schvaluje návrh SoD předložený Stavoprojekta, s.r.o. na dodání projektové dokumentace pro stavebního povolení na akci "Regenerace panelového domu“.
b) RMČ pověřuje starostu dalším jednáním ve věci návrhu SoD předloženého Stavoprojektou, s.r.o. na dodávku projektové dokumentace na akci "Školské objekty Jihomoravské náměstí 2, 3, 4, 5 – realizace energetických úspor".

 

IV/24/11 Brno–Líšeň ulice Holzova vyústění kanalizace
RMČ ratifikuje dopis MO se souhlasným stanoviskem MČ ke studii zaústění dešťové kanalizace v ulici Podstránská zpracované projekcí JV Projekt Brno.

 

IV/24/12 Žádost o vybudování malého arboreta u panelového domu Mikulčická 7, 9, 11
RMČ souhlasí s vybudováním malého arboreta u obytného domu Mikulčická 7, 9, 11 za předpokladu, že bude MČ předložen projekt, jehož součástí bude vyjádření Technických služeb Brno - Slatina a Technického odboru - referátu ŽP.

 

IV/24/13 Program IV/7. zasedání ZMČ dne 18.12.2003
IV/7/1 Kontrola plnění usnesení
IV/7/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh rozpočtu na r. 2004(IV/23/1c)
b) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 (IV/22/1a)
c) Rozpočtové opatření č. 13/2003 (IV/23/1b)
d) Rozpočtové opatření č. 14/2003 (IV/24/1b)
e) Rozpočtové opatření č. 15/2003(IV/24/1c)
f) Rozpočtové opatření č. 16/2003
IV/7/3 Bytový odbor
a) Plán hospodaření VHČ na rok 2004 (IV/24/2c)
IV/7/4 Změna ÚPmB - lokalita za školou (IV/22/10a)
IV/7/5 Návrh novely vyhlášky k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně (IV/24/7)
IV/7/6 Dostavba Přemyslova náměstí (IV/24/3d)
IV/7/7Výbory
a) Statut výborů ZMČ
b) Finanční výbor
c) Kontrolní výbor
IV/7/8 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská (IV/24/15)
IV/7/9 Interpelace
IV/7/10 Různé
a)Termíny zasedání ZMČ (IV/24/14)
IV/7/11 Závěr

 

IV/24/14 Termíny zasedání ZMČ a RMČ
a) RMČ stanovuje termíny zasedání v I. pololetí r. 2004 takto:
7.1., 21.1, 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 30.6.
b) RMČ doporučuje ZMČ stanovit si termíny zasedání v I. pololetí r. 2004 takto:
26.2., 22.4., 24.6.

 

IV/24/15 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
RMČ doporučuje ZMČ schválit pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská názvem Šlapanské náměstí.

 

Ing. Jíří Navrátil Ing. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatina místostarosta

Zápis z IV/23. RMČ 26.11.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Dostálová. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body: IV/23/2 Bytový odbor písm. j-n)
a schválen. 4-0-1

 

IV/23/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a)Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. - X. 2003
P. Wiesnerová provedla vyhodnocení výsledků s výhledem do konce roku 2003. Uvedla, že schodek na sociálních dávkách bude podle dostupných informací pokryt MMB až v lednu 2004.
Návrh usnesení byl bez další diskuze přijat. 7-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 13/2003
Návrh usnesení byl bez další diskuze přijat. 7-0-0
c) Návrh rozpočtu na r. 2004
P. Wiesnerová uvedla, že ještě dojde oproti návrhu ke změnám v oblasti dotací školám, zatím však nejsou údaje z MMB dispozici. Poté rada doporučila návrh rozpočtu a pravidla hospodaření s rozpočtem ZMČ ke schválení. 6-0-1

 

IV/23/2 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Hospodaření VHČ I. - X./2003
Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 7-0-0
b)Výměna bytu pí Martina Pichalová, Vlnitá 17 (nástavba)
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Výměna bytu pí Milena a Vanda Musilovy, Rousínovská 10
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Výměna bytu p. Ladislav Malý, Bučovická 12
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
e) Výměna bytu p. Zbyněk Novotný, Rousínovská 32
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Výměna bytu pí Jaroslava Čuhelová, Rousínovská 10
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
g) Plán hospodaření VHČ na r. 2004
Vzhledem k tomu, že při projednávání tohoto bodu vyvstaly nesrovnalosti s návrhem rozpočtu HČ, rozhodla se rada dál tento bod neprojednávat a vrací ho BO k dopracování.
h) Nájemné Bučovická 14, 16, 18
V návaznosti na provedenou regeneraci a zateplení objektu bytového domu lze upravit nájemné za 1 m2pouze dohodou. Diskuze se týkala důvodů pro zvýšení nájemného a stanovení výše nájemného za m2. Poté rada přijala usnesení, kterým uložila BO připravit nové evidenční listy nájemného k 1.1.2004, aby mohlo být zahájeno jednání s nájemci. 7-0-0
V návaznosti na úkol ze zasedání ZMČ uložila rada bytové komisi připravit výhledovou koncepci bytového hospodářství MČ. 7-0-0
ch) Ukončení smlouvy - SIEMENS Prostějovská 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
i) Nebytový prostor Mikulčická 8
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
j) Prominutí penále p. Formánek, Dědická 1
k) Prominutí penále pí Ličartovská, Rousínovská 25
Oba body byly projednány zároveň. Rada o navržených usneseních nehlasovala, neboť doporučuje BO uzavřít s dlužníky napřed splátkový kalendář na dluh na penále.
l) Souhlas s umístěním sídla společnosti Paintball Club Brno, Kroměřížská 2
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
m) Jiří Novotný, Bučovická 18
Rada vzala písemnou informaci o platební morálce výše uvedeného nájemce na vědomí.
n) Výměna bytu p. Helena Novosádyová, Rousínovská 24
Po krátké diskuzi byl předložený návrh na usnesení přijat. 6-0-1Před projednáváním dalších bodů dle programu, byly napřed z důvodu přítomnosti hostů projednány body IV/23/6 a 7. Po jejich projednání, zasedání rady opustil p. Čech.

 

IV/23/3 Hospodaření s majetkem - předložila pí tajemnice
a) Prodej pozemků p.č. 206/4 a p.č. 206/5 v k.ú. Slatina - aktualizace
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
b) Vyjádření ke studii akce "Brno-Líšeň, ul. Holzova - vyústění dešťové kanalizace"
Vzhledem k tomu, že rada neměla k dispozici tuto studii a materiál neprojednávala komise pro rozvoj městské části, bylo projednávání tohoto bodu přesunuto na příští jednání.
c) Nájemní smlouvy na tělocvičny - informace
Rada vzala písemnou informaci na vědomí, doporučuje však ředitelkám základních škol, aby ještě učinily nabídku pronájmu dosud volných časů v tělocvičnách.
d) Hrací prvky na dětská hřiště
V rámci diskuze starosta navrhl jako jeden z možných způsobů zabezpečení hrací plochy, zakrývat pískoviště plachtou, která má zhruba životnost 3 roky. Po rozsáhlé diskuzi byl přijat předložený návrh na usnesení. 6-0-0

 

IV/23/4 Dary obyvatelstvu
Radní doplnili předložené návrhy předsedů o další a poté navrhované usnesení doplnili o celkovou částku a schválili. 4-0-1

 

IV/23/5 Smlouva o energetickém hospodaření s firmou ERDING, s.r.o.
Rada vzala písemné předložení zprávy o vyhodnocení smlouvy o energetickém hospodaření firmou ERDING, s.r.o. na vědomí. K vyhodnocení z její strany potřebuje znát stanovisko majetkového odboru.

 

IV/23/6 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina - síť NETBOX
Před projednáváním tohoto bodu vystoupili zástupci společnosti p. Čupera a Mierny, kteří seznámili radu se svým záměrem a poté zodpověděli dotazy radních. Poté byly v rámci diskuze formulovány další podmínky smlouvy a navrhované usnesení bylo schváleno. 5-0-2

 

IV/23/7 Výběrové řízení "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina"
Rada se seznámila s výsledky poptávkového řízení. Poté Dr. Janků zodpověděl dotazy. Diskuze se týkala otázky nynějšího nákupu IT a případné profylaxe. Poté radní vybrali dodavatele zakázky a pověřili starostu podpisem smlouvy. 4-0-3

 

IV/23/8 Komise
Rada se seznámila se zápisem z majetkové komise, která se konala 11.11.2003.

 

IV/23/9 Kontrola plnění usnesení - předložila tajemnice.
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří Navrátil JUDr. Margita Dostálová
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení z IV/23. RMČ 26.11.2003

IV/23/1 Hospodaření s rozpočtem
a)Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. - X. 2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - X. 2003 s příjmy ve výši 42.559.046,54 Kč, financováním ve výši 11.188.275,60 Kč a s výdaji ve výši 44.780.578,25 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 13/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 13/2003, které zvyšuje rozpočet o dotaci na provoz DDM Fantázie o 52 tis. Kč, a to v příjmové části na 42.239 tis. Kč a ve výdajové části na 58.510 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 13 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Návrh rozpočtu na r. 2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočet na r. 2004 s příjmy ve výši 38¨.701 tis. Kč, financováním ve výši - 1.835 tis. Kč a s výdaji ve výši 40.536 tis. Kč, rozpočet sociálního fondu a pravidla hospodaření s rozpočtem.

 

IV/23/2 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I. - X./2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I. - X./2003 s náklady 10.769.932,05 Kč a výnosy ve výši 18.629.442,26 Kč.
b)Výměna bytu pí Martina Pichalová, Vlnitá 17 (nástavba)
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Pichalovou,Vlnitá 17, 2+1, 3. posch. a p. Pavlem Stratilem, Vrchlického 78, Praha-Košíře, 1+1, 5. posch., a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Pavlem Stratilem na dobu neurčitou.
c) Výměna bytu pí Milena a Vanda Musilovy, Rousínovská 10
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi Evou Chabičovskou, Dukelská tř.59B, 1+1, 3. posch., p. Františkem Netrefou, Zvěřinova 1, 1+1, 4. posch. a pí Milenou Musilovou a sl. Vandou Musilovou, obě Rousínovská 10, 4+1, 3. posch. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Chabičovskou a p. Netrefou na dobu neurčitou.
d) Výměna bytu p. Ladislav Malý, Bučovická 12
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi p. Ladislavem Malým, Bučovická 12, 2+1, 3. posch. a p. Lubomírem Malým, Dědická 14, 1+1, přízemí a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Lubomírem Malým, Bučovická 12 na dobu určitou - do 30.11.2004 a s p. Ladislavem Malým, Dědická 14 na dobu neurčitou.
e) Výměna bytu p. Zbyněk Novotný, Rousínovská 32
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi p. Zbyňkem Novotným, Rousínovská 32, 2+1, 3. posch. a Leopoldem a Evou Šebkovými, Konrádova 1, 3+1, 3. posch. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s Leopoldem a Evou Šebkovými na dobu neurčitou.
f) Výměna bytu pí Jaroslava Čuhelová, Rousínovská 10
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Jaroslavou Čuhelovou, Rousínovská 10, 4+1, přízemí - Tomášem Gotthardem, Plotní 39, 2+1, 2. posch. - Miroslavem Bajkou, Fryčajova 149, 2+1, 7. posch. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Miroslavem Bajkou na dobu neurčitou.
h) Nájemné Bučovická 14, 16, 18
h1)RMČ ukládá vedoucímubytového odboru připravit evidenční listy s cenou 4,- Kč nárůst na 30,50 Kč/měsíc/m2 k 1.1.2004, nájemníkům DB Bučovická 14, 16, 18.
h2)RMČ ukládá BK připravit výhledovou koncepci bytového hospodářství MČ.
ch) Ukončení smlouvy - SIEMENS Prostějovská 11
RMČ schvaluje ukončení smlouvy č. B 4056A uzavřenou s fy SIEMENS, s.r.o. dohodou smluvních stran.
i) Nebytový prostor Mikulčická 8
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě Mikulčická 8 k datu prodeje domu a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s nájemcem nebytového prostoru p. Danielem Klofáčem, Vlnitá 21.
l) Souhlas s umístěním sídla společnosti Paintball Club Brno, Kroměřížská 2
RMČ souhlasí s umístěním sídla občanského sdružení s názvem Paintball Club Brno v bytě č.3 na ul. Kroměřížská 2.
n) Výměna bytu pí Helena Novosádyová, Rousínovská 24
RMČschvaluje výměnu bytů mezi pí Helenou Novosádyovou, Rousínovská 24, 1+1, 1. posch., - pí Janou Oceľovou, Prušánecká 4, 2+kk, 5. posch., - Andreou Fialovou Milady Horákové 19, 2+1, 1. posch. - pí Janou Haškovou, Vlčnovská 6, 4+1, 2. posch. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Janou Oceľovou.

 

IV/23/3 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 206/4 a p.č. 206/5 v k.ú. Slatina - aktualizace
RMČ nadále trvá na svém usnesení ze dne 16.1.2002 a souhlasí s prodejem pozemku p.č.206/4 o výměře 2 m2 a p.č. 206/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Slatina panu ing. Liškovi, Molákova 23, Brno.
d) Hrací prvky na dětská hřiště
RMČ souhlasí s nákupem 5-ti hracích prvků od fi. EUROGAME, s.r.o.,Zarámí 4422, Zlín, včetně dopravy v limitní ceně do 45.000,-- Kč.

 

IV/23/4 Dary obyvatelstvu
RMČ schvaluje dle přílohy č. l tohoto usnesení poskytnutí finančního daru občanům za jejich přínos pro MČ v celkové výši 71.200,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovacích smluv. Příloha č. 1 je uložena u tajemnice.

 

IV/23/6 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina - síť NETBOX
RMČ schvaluje Smlouvu o umístění zařízení s firmou SMART Comp, s.r.o., jejímž účelem je provozování internetových služeb a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

IV/23/7 Výběrové řízení "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina"
RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina" firmu Simac Technik ČR, a.s., pobočka Brno, Příkop 6, 604 09 Brno v limitní ceně 245 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/22. RMČ 12.11.2003

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Čechová. 4-0-0
Program byl doplněn o body:
IV/22/1b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
IV/22/1c) Přijetí daru od S.P.M.B., a.s.
IV/22/2g) Oprava usnesení RMČ č. IV/19/2/2d2) ze dne 1.10.2003
a schválen. 7-0-0

 

IV/22/1 Hospodaření s rozpočtem
- předložila pí Wiesnerová
a) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
Diskuze se týkala vztahu příspěvku na provoz všem školským zařízením, rozpočtu MČ a dotace poskytované státem. Návrh na usnesení byl upraven a schválen. 5-1-1
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5
Ředitelka školy žádala o možnost použití poplatků za krátkodobé pobyty dětí v MŠ na pokrytí nedostatečných mzdových nákladů. Návrh na usnesení byl po krátké diskuzi přijat. 7-0-0
c) Přijetí daru od S.P.M.B., a.s.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/22/2 Bytový odbor
- předložil Ing. Zůbek
a) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Vratislav Rosendorf, Rousínovská 30
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Tomáš Harašta, Rousínovská 8
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Nájemní smlouva na dobu určitou pí Libuše Poturnayová, Tilhonova 54b
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Milan Maršálek, Rousínovská 32
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
e) Neoprávněné užívání bytu - Margita Hrušková, Rousínovská 20
Pí Dostálová sdělila radě své stanovisko, základní otázkou je zda MČ pí Hruškové osvědčí přechod nájmu bytu či nikoliv. Po diskuzi se rada shodla na tom, že pro přechod nájmu nejsou důvody, a že vzhledem k situaci nebude MČ provádět sama vystěhování, ale že požádá o souhlas s vystěhováním soud. 4-1-2
f) Souhlas s umístěním sídla firmy David Matoušek, Kroměřížská 3
Po diskuzi, zda situace, kdy majitel firmy nebydlí trvale na této adrese, může ovlivnit řádné užívání ostatních bytů byl návrh na usnesení přijat. 5-1-1
g) Oprava usnesení RMČ č. IV/19/2/2d2) ze dne 1.10.2003
Rada se seznámila s důvody opravy a své usnesení opravila. 7-0-0

 

IV/22/3 Hospodaření s majetkem
- předložila pí tajemnice
a) Pískoviště na území ÚMČ Brno-Slatina - informace
Nad předloženým materiálem se rozběhla rozprava, která se týkala výběru z navrhovaných varianty a její výhodnosti. Za účelem rovnoměrného rozvržení hracích ploch byla po diskuzi vypuštěna plocha na ul. Langrova a nahrazena plochou na ul. Černozemní. P. Čech navrhl, aby se do budoucnosti počítalo i s využitím dvora ve stávající hasičce. 7-0-0
Vzhledem k omezeným finančním možnostem MČ bude zabezpečení hracích ploch ve smyslu zákona a jejich vybavení hracími prvky, příp. lavičkami realizováno postupně. MO a FO vypracují finanční rozvahu. 7-0-0
Další rozprava se týkala využití ploch po nevyužívaných pískovištích, jako nejvhodnější se jeví zavézt plochy zeminou a osadit vhodnou zelení. Rada požádala Mgr. Gillarovou o předložení návrhu výsadby. 7-0-0
b) KD Černovičky a kino Beseda
Vzhledem k tomu, že stavební práce na objektech nejsou dokončeny, pověřila rada Ing. Krupovou ještě dozorem vlastníka nemovitosti a to po celou dobu provádění stavebních prací. 7-0-0

 

IV/22/4 Pronájem učeben na Přemyslově nám. 18 - hudební vyučování
- předložil JUDr. Janků
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/22/5 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů - Jaroslava Kunstová
- předložil JUDr. Janků
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/22/6 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina - síť NETBOX
- předložil JUDr. Janků
Diskuze se týkala toho, že rada nemá informace, jaký způsobem bude prováděn zásah do domů ve správě MČ. Rada se shodla na tom, že k vyslovení souhlasu potřebuje mít k dispozici projekt se zaměřením na rozvody kabelů.

 

IV/22/7 Výběrové řízení „Profylaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina“
- předložil JUDr. Janků
Rada se k předloženému materiálu vyjádřila a požaduje do poptávky doplnit počet PC, serverů na ÚMČ a otázku servisních zásahů. 7-0-0

 

IV/22/8 Rozšíření hřbitova
P. starosta informoval radní o důvodech vedoucích k rozšíření hřbitova a o jednáních, které v této záležitosti vedl se zástupci Správy hřbitovů města Brna. Rada souhlasí s požadavkem na zpracování TEZ na rozšíření hřbitova. 7-0-0

 

IV/22/9 Petice občanů na odstranění stromu u hrobu 2003
P. starosta informoval radní o podané petici a krocích, které podnikl k jejímu vyřízení - jednání se zástupci Správy hřbitovů města Brna, referátem ŽP ÚMČ a petenty.

 

IV/22/10 Komise
Starosta podal radě informaci o jednání komise pro rozvoj MČ a navrhl radě, aby se zabývala podnětem na změnu ÚP v lokalitě Za školou. Po diskuzi rada přijala usnesení, kterým doporučuje ZMČ požádat ZMB o změnu ÚPmB v lokalitě Za školou. 7-0-0
Starosta navrhl doplnění člena komise pro rozvoj MČ p. Jiřího Horáka. 7-0-0

 

IV/22/11 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří Navrátil Olga Čechová
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení z IV/22. RMČ 12.11.2003

IV/22/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1
RMČ doporučuje ZMČ ponechat 1/3 skutečně vybraného příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školských zařízeních do rozpočtu příslušného školského subjektu nad rámec schváleného příspěvku na provoz.
b) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 3/5
RMČ souhlasí s využitím poplatků za krátkodobé pobyty dětí přijatých v MŠ Jihomoravské nám. 3/5 v r. 2003 na pokrytí nedostatečných mzdových nákladů v této MŠ ve výši skutečně vybraných poplatků za rok 2003.
c) Přijetí daru od S.P.M.B., a.s.
RMČ přijímá od S.P.M.B.,a.s. finanční dar ve výši 20.000,- Kč určený na kulturní účely a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/22/2 Bytový odbor
a) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Vratislav Rosendorf, Rousínovská 30
RMČ schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Rosendorfem, Rousínovská 30 na dobu neurčitou a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
b) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Tomáš Harašta, Rousínovská 8
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Haraštou, Rousínovská 8 na dobu určitou do 30.11.2004 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
c) Nájemní smlouva na dobu určitou pí Libuše Poturnayová, Tilhonova 54b
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s pí Poturnayovou, Tilhonova 54b na dobu určitou do 30.11.2005 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
d) Nájemní smlouva na dobu určitou p. Milan Maršálek, Rousínovská 32
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Maršálkem, Rousínovská 32 na dobu určitou do 31.3.2004 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
e) Neoprávněné užívání bytu - pí Margita Hrušková, Rousínovská 20
RMČ ukládá právníkovi úřadu, aby ve spolupráci s BO podal žalobu na vyklizení bytu po p. Štefkovi na ul. Rousínovská 20, který je neoprávněně užíván pí Margitou Hruškovou.
f) Souhlas s umístěním sídla firmy David Matoušek, Kroměřížská 3
RMČ souhlasí s umístěním sídla firmy k provádění administrativní činnosti s názvem David Matoušek v domě Kroměřížská 3, byt č.7.
g) Oprava usnesení č. 19/2/d2) ze dne 1.10.2003
RMČ opravuje své usnesení přijaté pod bodem č. 19/2/d2) dne 1.10.2003 takto:
RMČ ukládá ved. BO informovat pí Margitu Hruškovou o usnesení RMČ a o tom, že platby za užívání bytu budou od 16.9. účtovány jako náhrada za užívání z titulu bezdůvodného obohacení.

 

IV/22/3 Hospodaření s majetkem
a) Pískoviště na území ÚMČ Brno-Slatina
a1) RMČ souhlasí se zachováním pískovišť na ul. Vlárská, Černozemní, Vlnitá - park, Bučovická, Strážnická, Kroměřížská, Rousínovská, Dědická, Hliník, Mikulčická, která budou zabezpečena ve smyslu požadavků vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění oplocením.
a2) RMČ ukládá MO a FO vypracovat finanční rozvahu na realizaci požadavků zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a dovybavení shora citovaných hracích ploch.
a3) RMČ ukládá Mgr. Gillarové předložit radě návrh na realizaci zeleně na plochách bývalých pískovišť.
b) KD Černovičky a kino Beseda
RMČ ukládá Ing. Janě Krupové provádět dozor vlastníka nemovitosti na objektech KD Černovičky a kina Beseda po dobu provádění stavebních prací v těchto objektech.

 

IV/22/4 Pronájem učeben na Přemyslově nám. 18 - hudební vyučování
RMČ schvaluje pronájem učeben v budově na Přemyslově náměstí 18, pí Brodové a Mgr. Winklerovi v roce 2004 za účelem výuky hry na klavír, sólového zpěvu a hry na klarinet a zobcovou flétnu a ukládá vedoucímu VO vypracovat nájemní smlouvu. Výše nájemného pro každého z nájemců na rok 2004 je stanovena paušálně, a to 100,-Kč za jeden měsíc.

 

IV/22/5 Žádost o prominutí dlužné částky z místního poplatku ze psů - Jaroslava Kunstová
RMČ promíjí pí Jaroslavě Kunstové dluh vzniklý z titulu neuhrazení místního poplatku ze psů za r. 2001 a 2002 pro skutečnost, která by jinak zakládala pro dané období vyřazení jmenované z evidence poplatníků.

 

IV/22/7 Výběrové řízení „Profylaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina“
RMČ ukládá vedoucímu VO provést cenovou poptávku u následujících firem:
1. Calyx, spol. s r.o., Maříkova 3, 621 00 Brno
2. Ing. Zdeněk Havlásek, Lísky 5, 624 00 Brno
3. Simac Technik ČR, a.s., pobočka Brno, Příkop 6, 604 09 Brno
4. DTG, a.s.,správa SW DATACENTRUM, Šujanovo náměstí 3, 658 61 Brno
5. MIKROS a.s.,Palackého třída 87, 612 00 Brno
a do 10.12.2003 předložit radě vyhodnocení nabídek.

 

IV/22/8 Rozšíření hřbitova
RMČ Brno-Slatina ukládá MO požádat OŽP MMB o souhlas se zpracováním TEZ na rozšíření hřbitova ve Slatině.

 

IV/22/10 Komise
Komise pro rozvoj MČ
a) Změna ÚPmB - lokalita Za školou
RMČ doporučuje ZMČ požádat ZMB o změnu ÚPmB v k.ú. Slatina - lokalitě Za školou, spočívající ve změně plochy PZ na plochu BO.
b) Jmenování člena komise pro rozvoj MČ
RMČ jmenuje členem Komise pro rozvoj MČ p. Jiřího Horáka, Tilhonova 1d.

 

Ing. Jíří Navrátil Ing. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatina místostarosta

Zápis z IV/21. RMČ 29.10.2003

Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o bod IV/21/10 Kronika MČ a schválen. 4-0-0

 

IV/21/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření I. - IX. 2003
Materiál předložila p. Wiesnerová, doplnil p. starosta. Po zodpovězení dotazů p. Čecha byl návrh na usnesení přijat. 5-0-0
b) RO č. 10/2003 a 11/2003
Materiál předložila p. Wiesnerová. Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-0
c) Nedobytné dluhy z pronájmu pozemků
Materiál předložila p. Wiesnerová. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
d) Nedobytné dluhy na pokutách
Materiál předložila p. Wiesnerová. Po vysvětlení byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0
e) Přehled pohledávek
Materiál předložila p. Wiesnerová. Rada provedla rozbor těchto pohledávek z hlediska možnosti dobytnosti a poté vzala přehled pohledávek na vědomí.
f) Navýšení prostředků v rozpočtu v odd. § 6112
Materiál předložila p. Stoklásková. Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 5-0-1

 

IV/21/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003
Materiál předložil ing. Zůbek. Po zodpovězení dotazů p. Cenka byl návrh na usnesení přijat. 7-0-0
b) Výměna bytu Pavel Neuman, Rousínovská 29
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Výměna bytu Ludmila Matejkovičová, Rousínovská 9
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Prominutí penále z dluhu na nájmu - Koutná, Rousínovská 23, Ferrari, Dědická 11
Materiál předložil ing. Zůbek. Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 4-0-3
e) Sleva na nájemném pí Trundová, Tilhonova 89
Materiál předložil ing. Zůbek. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Změna plánu VHČ k 1. 11.2003
Materiál předložil ing. Zůbek, vysvětlil důvody jednotlivých úprav. Po té bylo navrhované usnesení přijato. 6-0-1
g) Prodloužení nájmu - Helena Novosadyová, Rousínovská 24
Materiál předložil ing. Zůbek. Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 7-0-0

 

IV/21/3 Hospodaření s majetkem
Bod byl projednán před bodem IV/21/2.
a) Souhlas s výstavbou plotu
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 5-0-1
b) Pronájem části pozemku p.č.71 a souhlas s výstavbou garáže
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení přijat. 6-0-0
c) Prodej pozemku p.č. 141
Po upřesnění na situační mapce byl návrh usnesení přijat. 5-0-1
d) Závora do vjezdu na parkoviště
Diskuze se týkala vhodnosti umístění závory. Z rozpravy vyplynulo, že závoru by bylo možné umístit v případě, že by byla parkovací místa vyhrazená. Rada doporučuje MO o tomto nájemníky domu informovat. Návrh usnesení nebyl přijat. 0-0-7
e) Zřízení věcného břemene na přípojku NN ke garáži
Po upřesnění na situační mapce byl návrh usnesení přijat. 7-0-0
f) Směna pozemků
Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
g) Finanční vyrovnání s bývalými nájemci zahrádek
Z diskuze vyplynula úprava návrhu usnesení, která byla přijata. 7-0-0

 

IV/21/4 Mimořádná odměna řediteli Technických služeb
Po krátké diskuzi byla výše odměny stanovena a schválena. 7-0-0

 

IV/21/5 Dary obyvatelstvu
Materiál předložila p. tajemnice. Po vysvětlení problematiky navrhla usnesení, které bylo přijato. 7-0-0

 

IV/21/6 Program IV/6. zasedání zastupitelstva
Program zasedání zastupitelstva byl doplněn a schválen. 7-0-0

 

IV/21/7 Informace
P. starosta informoval radní o jednáních se zástupci Sboru dobrovolných hasičů a Sportovního klubu SK Slatina. P. Cech doplnil aktuální informace z SK.

 

IV/21/8 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise.

 

IV/21/9 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění na vědomí.

 

IV/21/10 Kronika MČ
Návrh na kronikářku MČ byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

Ing. Jiří Navrátil Mgr. Helena Skolková
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení z IV/21. RMČ 29.10.2003


IV/21/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření I. - IX. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - IX. 2003 s příjmy ve výši 37.888.153,36 Kč, financováním ve výši 10.434.533, 60 Kč a s výdaji ve výši 39.663.891,03 Kč.
b) RO č. 10/2003 a 11/2003
b1) RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2003, které zvyšuje financování rozpočtu na 16.271 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 58.499 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 10 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
b2) RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 11/2003, kterým přijímáme do rozpočtu dotaci na senátní volby, dotaci od obce Pozořice a neinvestiční dary, a to v celkové výši 269 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na 42.187 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 58.458 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 11 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Nedobytné dluhy z pronájmu pozemků
RMČ souhlasí s odepsáním nedobytných dluhů z pronájmu pozemků těmto občanům:
p. Řezníček 700,- Kč
pí Šalplachtová    4 542,- Kč
p. Odnecht 2 472,- Kč
p. Metyš 49,- Kč
p. Vája 3,- Kč
pí Vršová 70,- Kč
d) Nedobytné dluhy na pokutách
RMČ souhlasí s odepsáním dlužných pokut z let 1995-1998 dle přílohy č. 1. tohoto usnesení, která je uložena na FO.
f) Navýšení prostředků v rozpočtu v odd. § 6112
RMČ schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 75 tis. Kč z tzv. rozpočtové rezervy a 50 tis. Kč z odd.§ 6112 pol dary obyvatelstvu na odměny zastupitelů vč. odvodů a ukládá ved. FO připravit v tomto smyslu RO a předložit ho ke schválení ZMČ.

 

IV/21/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit hospodaření VHČ za období I.- IX. 2003 s náklady 9.566.234,05 Kč a s výnosy 16.722.098,14 Kč.
b) Výměna bytu Pavel Neuman, Rousínovská 29
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Neumanem, Rousínovská 29, 3+1, I. kat. a p. Valou, Vlnitá 2, 2+1, I. kat., a pověřuje místostarostu podpisem nájemních smluv na dobu neurčitou.
c)Výměna bytu Ludmila Matejkovičová. Rousínovská 9
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí Matejkovičovou, Rousínovská 9, 3+1, 2. posch. a pí. Macíkovou, Jánošíkova 31, Chrlice, 1+1, 6. posch., a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Macíkovou na dobu neurčitou.
d) Prominutí penále z dluhu na nájmu - Koutná, Rousínovská 23, Ferrari, Dědická 11
RMČ schvaluje odpuštění penále z dluhu na nájemném těmto nájemcům:
- Libuše Koutná, Rousínovská 23    penále 4.266,-Kč
- Nikolaj Ferrari, Dědická 11 penále 6.490,60 Kč
e) Sleva na nájemném pí Trundová, Tilhonova 89
RMČ souhlasí s poskytnutím slevy z nájmu ve výši 40 % za období od 1.3. do 30.6. t.r. pí Trundové, Tilhonova 89 z důvodu zhoršení bytové pohody během provádění nástavby domu.
f) Změna plánu VHČ k 1. 11.2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit k 1.11.2003 úpravu Plánu hospodaření VHČ na r. 2003 s výnosy 21.924 tis. Kč a náklady 25.099 tis. Kč.
g) Prodloužení nájmu - Helena Novosadyová, Rousínovská 24
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí Helenou Novosadyovou, Rousínovská 24 do 31.12.2003 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

 

IV/21/3 Hospodaření s majetkem
a) Souhlas s výstavbou plotu
RMČ souhlasí se stavbou plotu na pozemku p.č. 1538 v k.ú. Slatina panem Syslem, Zemanova 2, Brno.
b) Pronájem části pozemku p.č.71 a souhlas s výstavbou garáže
b1) RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 71 o výměře 24 m2 v k.ú. Slatina za účelem výstavby garáže panu Tomášovi Šugárovi, Komárovské náb. 4, Brno.
b2) RMČ souhlasí se záměrem výstavby garáže panu Tomášovi Šugárovi, Komárovské náb. 4, Brno za podmínky, že konečné stanovisko bude mít MO MMB a že stavebník uhradí náklady spojené se zanesením stavby do katastru.
c) Prodej pozemku p.č. 141
RMČ nesouhlasí s prodejem ani pronájmem části pozemku p.č. 141 - ostatní komunikace o výměře 24 m2 panu Tomášovi Šugárovi, Komárovské náb. 4, Brno.
e) Zřízení věcného břemene na přípojku NN ke garáži
RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene na přípojku NN od JME u pozemku p.č. 148/2 pro pana Pavla Lapeše, Olomoucká 166, Brno a pana Luboše Ingršta, Oblá 22, Brno.
f) Směna pozemků
RMČ nesouhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví Českého Telecomu, a.s. p.č. 5484/1, p.č. 5485 a p.č. 5487/1 v k.ú. Žabovřesky za pozemek p.č. 2952/7 o výměře 5247 m2 v k.ú. Slatina, neboť se jedná o strategický pozemek pro rozvoj Slatiny.
g) Finanční vyrovnání s bývalými nájemci zahrádek
RMČ přijímá zásadu, že nebude poskytovat finanční vyrovnání za trvalé porosty na zahrádkách žádnému bývalému nájemci.

 

IV/21/4 Mimořádná odměna řediteli Technických služeb
RMČ přiznává řediteli Technických služeb mimořádnou odměnu za III./IV. r. 2003 ve výši 13.000,- Kč.

 

IV/21/5 Dary obyvatelstvu
RMČ doporučuje předsedům komisí a výborů předat tajemnici do 30.11.2003 návrhy na poskytnutí finančního daru občanům za práci pro MČ.

 

IV/21/6 Program IV/6. zasedání zastupitelstva
1) Kontrola plnění usnesení
2) Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření HČ I. - IX. 2003 (IV/21/1a)
b) RO č. 10/2003 (IV/21/1b)
c) RO č. 11/2003 (IV/21/1b)
d) RO č. 12/2003 (IV/21/1f)
e) Odpis nedobytné pohledávky za firmu KMW spol. s r. o. (IV/17/2h).
3) Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003 (IV/21/2a)
b) Úprava plánu hospodaření VHČ na rok 2003 k 1.11.2003 (IV/21/3f)
4) Smlouva o výpůjčce č. 100/2003 - MŠ Jihomoravské nám. 3/5 (IV/19/4)
5) Klub důchodců (IV/19/6a, b)
6) Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská (IV/20/10).
7) Výbory ZMČ
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
c) Jednací řád výborů ZMČ
8) Interpelace
9) Různé
10) Závěr

 

IV/21/10 Kronika MČ
RMČ pověřuje vedením kroniky MČ p. Miroslavu Buršíkovou.

 

Ing. Jíří Navrátil Ing. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatina místostarosta

 

Zápis z IV/20. RMČ 15.10.2003

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Čechová. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/20/4b) Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně-Slatině"
IV/20/21 Odměny ředitelkám školských zařízení a schválen. 5-0-0

 

IV/20/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Změna určení finančních prostředků DDM Fantázie
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
b) Přehled pohledávek MČ - hlavní činnost
Materiál uvedla p. Wiesnerová. Z rozpravy vyplynulo, že je třeba materiál doplnit o informace o krocích provedených v rámci vymáhání a materiál znovu předložit radě. 7-0-0
c) Návrh rozpočtu MČ hlavní činnost na rok 2004/verze 6
P. Wiesnerová a p. starosta seznámili radní vývojem přípravy rozpočtu na rok 2004 a s rozpracovaným návrhem rozpočtu (6. verzí). Tato verze bude předložena k vyjádření finančnímu výboru.

 

IV/20/2 Bytový odbor
a) Zásady pro přepracování nájemní smlouvy, které mají přechodně charakter služebního bytu dle § 8, zák. 102/1990 Sb.
Na základě usnesení z minulého jednání rady předložil BO zásady pro vznik společného nájmu u bytů, které mají přechodně charakter služebního bytu a upravený vzor nájemní smlouvy. 7-0-0

 

IV/20/3 Aktualizace Přílohy č. 1 Vyhlášky města Brna č. 10/1994 o zeleni v městě Brně
Bod předložila Mgr. Gillarová. Předmětem aktualizace je upřesnění ploch zeleně, které by byly do přílohy zahrnuty. Rada s návrhy referátu ŽP vesměs souhlasí. Vzhledem k zamýšleným investicím v ulici Slatinka (plynofikace) a na "Terénkách" nesouhlasí s návrhem na zařazení parku Slatinka a parku na Dědické do přílohy této vyhlášky. Dále byla v diskuzi upřesněna přímo na situačních mapkách plocha zeleně, která má být zahrnuta do přílohy vyhlášky, a to v lokalitě hřbitov, u pomníku u hřbitova a u kapličky. 6-0-1
V rámci další diskuze byla p. Gillarová požádána starostou o připravení odpovědi na stížnost na údržbu zeleně, kterou obdržel dnešního dne faxem, dále p. Čech o předložení systému práce na referátu ŽP. P. Dostálová vznesla dotaz na výhled údržby stromů u obecních domů. P. Cenek vznesl připomínku k pokoseným keřům na ul. Strážnická.

 

IV/20/4 Hospodaření s majetkem
a) Oplocení pískovišť v MČ Brno-Slatina - informace
MO předložil radě souhrnnou písemnou informaci o pískovištích, jejichž provozovatelem je MČ, zároveň předložil cenovou rozvahu (ve čtyřech variantách) na zabezpečení jednoho pískoviště (oplocení pletivem). Z rozpravy vyplynul požadavek na MO, aby vytipoval ta pískoviště, která zůstanou nadále zachována a připravil návrh likvidace zbývajících pískovišť. Zároveň byl požádán o zjištění nového, vhodnějšího (materiálově i vzhledově) způsobu zabezpečení ve smyslu požadavků vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. 7-0-0
b) Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a Tilhonova 58 a, b v Brně - Slatině"Rada se seznámila se zprávou o otevírání obálek a s hodnocením nabídek ve shora uvedeném výběrovém řízení. 7-0-0
P. Dostálová podotkla, že dle zákona se poskytuje záruka na dílo v rozsahu 60 měsíců. Diskuze se proto týkala výběru firmy. Vzhledem k tomu, nechal starosta za účelem výběru zhotovitele díla hlasovat o každém účastníku výběrového řízení zvlášť:
Miloš Soukup 3-0-4/div>
SMRČEK-STAVITEL, s.r.o. 4-0-3
Agromeli, s.r.o. 0-0-7

 

IV/20/5 Slatinský oddíl PEtangue "SLOPE BRNO" - Smlouva o spolupráci č. 149/98
Rada se seznámila s důvodovou zprávou a uložila ved. VO vypovědět tuto smlouvu a jednat se zástupci oddílu o další vzájemné spolupráci. 7-0-0

 

IV/20/6 Klub důchodců
Bod předložila p. tajemnice. Po upřesnění budoucí podpory Klubu důchodců, byla navrhovaná usnesení upravena a přijata. 7-0-0

 

IV/20/7 Místní poplatek ze vstupného - Hody 2003
Předložil JUDr. Janků Navrhované usnesení bylo přijato bez další diskuze. 6-0-0

 

IV/20/8 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky - vyhrazení plochy pro vylepení plakátů
Předložil JUDr. Janků Navrhované usnesení bylo přijato bez další diskuze. 7-0-0

 

IV/20/9 Muzikálový koncert v listopadu a popový koncert v prosinci
Předložil JUDr. Janků. Z diskuze vyplynul návrh na výši vstupného na obě akce a ten byl také přijat. 7-0-0

 

IV/20/10 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
Předložil JUDr. Janků. V rámci diskuze byl navržen ještě název nám. Praotce Čecha. Radní se shodli na názvech náměstí takto:
Slatinské 3-0-4/div>
Zelené 3-0-4
a Praotce Čecha 3-0-4
Zastupitelstvu budou předloženy všechny tři názvy.

 

IV/20/11 Darovací smlouva č. DO3/2003
Předložil JUDr. Janků Navrhované usnesení bylo přijato bez další diskuze. 7-0-0

 

IV/20/12 Dodatky k nájemním smlouvám
Předložil JUDr. Janků Po krátké diskuzi byla navrhovaná usnesení přijata. 6-0-1

 

IV/20/13 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina
Předložil JUDr. Janků. Informoval, že s firmou VIVO CONNECTION spol. s.r.o. došlo v zájmu odstranění možných výkladů ustanovení, které by směřovaly k exklusivitě či zamezení instalací jiných poskytovatelů připojení k internetu na objektech vlastníka k dohodě smluvních stran na úpravě následujících ustanovení:
V čl. II se mění text původního odst. e), nyní označeného jako 5) nahrazením novým textem:
"Poskytovatel se zavazuje zabezpečit zařízení takovým způsobem, aby nedošlo k narušení jeho chodu, ani k narušení chodu ostatních zařízení instalovaných v nemovitosti, sloužících k příjmu televizního signálu, jiného rádiového signálu, přenosům dat, elektrické energie atd."
V čl. II se mění text původního odst. f), nyní označeného jako 6) nahrazením novým textem:
"Vlastník neumožní umístění jiných telekomunikačních zařízení, které by rušily zařízení poskytovatele, na budovu bez souhlasu poskytovatele. Rušením se nemyslí zařízení jiných připojovatelů do sítě internet, která pracují s jiným fyzikálním přenosovým rozhraním, než zařízení poskytovatele."
Rada dohodu akceptovala a pověřila starostu podpisem upraveného návrhu smlouvy. 5-0-1

 

IV/20/14 Výběrové řízení "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina"
Předložil JUDr. Janků. Rada se seznámila s návrhem na zajištění modernizace počítačové sítě na ÚMČ a rozhodla, že VO provede cenovou poptávku a vyhodnocení nabídek předloží radě k posouzení. 6-0-0

 

IV/20/15 Ochranné pásmo hřbitova
Ing Kešnerová požaduje od MČ vyjádření ke stavbě RD v ochranném pásmu hřbitova. O omezujících podmínkách stavby v ochranném pásmu může rozhodnout stavební úřad. Vzhledem k tomu, že MČ však bude účastníkem územního řízení, doporučuje rada žádost projednat v komisi pro rozvoj MČ. 6-0-1

 

IV/20/16 Integrovaný dopravní systém JmK - Úpravy městského linkového systém k 1. lednu 2004
Písemný materiál předložil starosta. K navrhovanému začlenění městské dopravy do IDS Jihomoravského kraje nemá rada připomínek, doporučuje však starostovi ještě jednat o možnosti zřízení zastávky MHD na ul. Řípská (za nájezdem na dálnici směrem k letišti) pro obyvatele ul. Slatinka.

 

IV/20/17 Sbor dobrovolných hasičů
Bod předložil p. starosta . Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 7-0-0

 

IV/20/18 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj MČ, která zasedala dne 6.10.2003.

 

IV/20/19 Informace
a) Záměr nabytí kasáren Slatina do majetku města Brna
Starosta podal radním aktuální informace k zamýšlenému záměru.
b) Vánoční osvětlení
Radní se seznámili s jednotlivými nabídkami a vybrali typ vánočního prvku, kterým bude v počtu sedmi kusů Slatina osazena za předpokladu, že bude zajištěno finanční krytí (dar firmy BOSCH Rexroth). 7-0-0
c) Sněm starostů
Starosta informoval radní o zasedání sněmu starostů.

 

IV/20/20 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/20/21 Odměny ředitelkám školských zařízení
Z diskuze vyplynula změna navrhované výše odměny p. ředitelce Havlíčkové. Poté byly odměny ředitelkám schváleny. 6-0-1

 

Ing. Jiří Navrátil Olga Čechová
starosta ověřovatelka

Usnesení z IV/20. RMČ 15.10.2003

IV/20/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Změna určení finančních prostředků DDM Fantázie
RMČ souhlasí se změnou určení finančních prostředků na opravy objektu DDM Fantázie v r. 2003 v celkovém objemu 15 tis. Kč v členění:
5 000,- Kč nákup a instalace bojleru zn. Ariston
3 000,- Kč výroba a instalace mříží v části objektu z ulice Langrova
7 000,- Kč oprava poškozeného a ucpaného okapového svodu
b) Přehled pohledávek MČ - hlavní činnost
RMČ ukládá ved. FO přehled pohledávek doplnit o údaje vztahující se k jejich vymáhání a materiál předložit na příštím jednání rady.

 

IV/20/2 Bytový odbor
a) Zásady pro přepracování nájemní smlouvy, které mají přechodně charakter služebního bytu dle § 8, zák. 102/1990 Sb.
a1) RMČ schvaluje "Zásady pro přepracování nájemní smlouvy u bytů, které mají přechodně charakter služebních bytů dle § 8, zák.102/1992 Sb."
a2) RMČ schvaluje doplněný text nájemní smlouvy pro společné nájemce, který tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a je uložen na BO.

 

IV/20/3 Aktualizace Přílohy č. 1 Vyhlášky města Brna č. 10/1994 o zeleni v městě Brně
RMČ schvaluje aktualizaci Přílohy č.1 Vyhlášky města Brna č. 10/1994 o zeleni v městě Brně v rozsahu následujících ploch zeleně v naší MČ:
hřbitov, park Vlnitá, park Přemyslovo nám., park Prostějovská, hřiště Langrova, parčík Podstránská, park Černovičky, park Hliník, kaplička, Matlachova, pomník u hřbitova.

 

IV/20/4 Hospodaření s majetkem
a) Oplocení pískovišť v MČ Brno-Slatina - informace
a1) RMČ ukládá MO vytipovat ve spolupráci se školskými zařízeními a občanským sdružením Slatina dětem využívaná pískoviště, která zůstanou zachována.
a2) RMČ ukládá MO připravit návrh způsobu likvidace pískovišť, která nebudou nadále MČ provozována.
a3) RMČ ukládá MO najít vhodnější variantu oplocení pískovišť.
b) Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně-Slatině"
b1) RMČ bere na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně-Slatině".
b2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně-Slatině" firmu SMRČEK-STAVITEL, s.r.o., Gajdošova 56, 615 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/20/5 Slatinský oddíl PEtangue "SLOPE BRNO" - Smlouva o spolupráci č. 149/98
a) RMČ ukládá ved. VO vypovědět k 31.10.2003 Smlouvu o spolupráci č. 149/98 se Slatinským oddílem PEtangue "SLOPE BRNO".
b) RMČ ukládá ved. VO jednat se Slatinským oddílem PEtangue "SLOPE BRNO" o nové formě smluvního vztahu.

 

IV/20/6 Klub důchodců
a) RMČ doporučuje ZMČ zrušit Zakládací listinu Klubu důchodců, kterou se k 1.1.1997 klub založil.
b) RMČ doporučuje ZMČ zrušit stanovy KD.
c) RMČ bere na vědomí, že činnost Klubu důchodců bude nadále podporována dle vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění.

 

IV/20/7 Prominutí místního poplatku ze vstupného - Hody 2003
RMČ stanoví, že výtěžek z vybraného vstupného na Slatinské hody 2003 ponechává hlavnímu pořadateli Marku Šauerovi a současně mu promíjí místní poplatek ze vstupného na hlavní program Slatinských hodů 2003 ve dnech 13. a 14.9.2003 ve výši 2.430,- Kč.

 

IV/20/8 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky - vyhrazení plochy pro vylepení plakátů
RMČ vyhrazuje světelné reklamní zařízení City light u OC Slatinka a na ul. Tilhonova jako plochy sloužící k vylepení volebních plakátů pro předvolební kampaň doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

IV/20/9 Muzikálový koncert v listopadu a popový koncert v prosinci
RMČ stanovuje na plánované kulturní akce pořádané MČ v měsících listopad - prosinec cenu vstupného takto: na muzikálový koncert ve výši 40,- pro školní mládež (prodej ve školách), ostatní 80,- Kč a na koncert kapely KLUCI ve výši 50,- Kč.

 

IV/20/10 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
RMČ doporučuje ZMČ schválit pro pojmenování náměstí v lokalitě územní zóny Šlapanské název Zelené nebo Slatinské nebo Praotce Čecha.

 

IV/20/11 Darovací smlouva č. DO3/2003
RMČ přijímá dar ve výši 10.000,- Kč a schvaluje darovací smlouvu č. DO3/2003 mezi dárcem DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s. r. o. a MČ jako obdarovaným a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/20/12 Dodatky k nájemním smlouvám
a) RMČ schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 35/2003 a pověřuje starostu jeho podpisem.
b) RMČ schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 30/2003 a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

IV/20/13 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina
RMČ souhlasí se změnami návrhu smlouvy s firmou VIVO Connection s.r.o. o vybudování internetové sítě v MČ dle zápisu dohodnutými s firmou VIVO Connection, s.r.o. před podpisem původního návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem nového znění smlouvy.

 

IV/20/14 Výběrové řízení "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina"
RMČ ukládá vedoucímu VO provést cenovou poptávku u následujících firem:
1. IT-SYSTEM, s.r.o., Zdráhalova 22, 613 00 Brno
2. Ing. Zdeněk Havlásek, Lísky 5, 624 00 Brno
3. Simac Technik ČR, a.s., pobočka Brno, Příkop 6, 604 09 Brno
4. LEVI International a.s. , Tuřanka 115, 627 00 Brno
5. ARTIQ v.o.s. Svitavská 29, 614 00 Brno
a předložit radě vyhodnocení nabídek.

 

IV/20/15 Ochranné pásmo hřbitova
RMČ doporučuje projednání ochranného pásma hřbitova v komisi pro rozvoj MČ.

 

IV/20/17 Sbor dobrovolných hasičů
RMČ ukládá starostovi projednat s velením Sboru dobrovolných hasičů MČ Brno – Slatina návrh budoucí koncepce činnosti Sboru a předložit výsledek jednání na příští schůzi rady.

 

IV/20/19 Informace
b) Vánoční osvětlení
RMČ souhlasí, za předpokladu finančního krytí, s nákupem a instalací sedmi prvků vánočního osvětlení VM2-R z Atelieru MAUR s.r.o.

 

IV/20/21 Odměny ředitelkám školských zařízení
RMČ schvaluje odměny ředitelkám školských zařízení takto:
 Mgr. Řezáčová   Mgr. Brankovská   pí Havlíčková   pí Suchá 
10 000,- Kč 10 000,- Kč 8 000,- Kč 10 000,- Kč

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

Zápis z IV/19. RMČ 1.10.2003


Jednání zahájil a řídil starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Dostálová. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/19/2c2) Jaroslav Šlagor, Bučovická 11
IV/19/9 Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b, v Brně-Slatině."
IV/19/10 Správa majetku
IV/19/11 Poskytování informací
a poté schválen. 4-0-0

 

IV/19/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření za I.-VIII./2003
Výsledky hospodaření shrnula. pí Wiesnerová. Konstatovala, že příjmy i výdaje k datu jsou odpovídající. Pí tajemnice upozornila na nedostatek finančních prostředků na mzdy, který však bude pokryt v rámci kapitoly. Pí Dostálová vznesla dotaz na kotelnu K4 a výhodnost jejího pronájmu. Poté byl návrh usnesení schválen. 4-0-0
Na jednání se dostavila pí Čechová.

 

IV/19/2 Bytový odbor - materiály předložil ing. Zůbek
a) Výměna kuchyňské linky - Königová Marie, Bučovická 18
P. Zůbek doplnil požadované skutečnosti z minulého jednání rady a poté bylo proplacení kuchyňské linky schváleno. 4-0-1
b) Výběrové řízení "Zajištění stálé havarijní služby"
Rada vzala na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení č.12/03 "Zajištění stálé havarijní služby". 4-0-1
a po krátké diskuzi vybrala dodavatele veřejné zakázky "Zajištění stálé havarijní služby" 4-0-1
c1) Nájem služebních bytů dle § 8 zák.102/1992 Sb.
Rada se zabývala otázkou vzniku společného nájmu u bytů, které mají přechodně charakter služebních bytů. K tomu podala vysvětlení pí Dostálová a rada po krátké diskuzi usnesením uložila BO vypracovat zásady, dle kterých se bude v těchto případech postupovat (žádost nájemce s uvedením důvodů, posouzení v bytové komisi a následně rozhodování v radě). 5-0-0
c2) Nájem služebního bytu - Jaroslav Šlagor, Bučovická 11
Rada se zabývala žádostí p. Šlagora o společný nájem bytu. Po diskuzi se vznikem společného nájmu bytu souhlasila. 4-0-1
Na jednání se dostavila pí Skolková.
d) Ukončení nájmu p. Štefka, Rousínovská 20
Pan Štefka akceptoval Dohodu o ukončení nájmu bytu na ul. Rousínovská 20, 1+1, k datu 15.9.2003. Spolubydlící osoba Margita Hrušková odmítá byt opustit a zdržuje se zde bez právního nároku. Rada konstatuje, že nesplňuje podmínky pro přechod nájmu a ani pro přidělení bytu a že se do bytu nastěhovala zcela účelově. Po rozpravě rada souhlasí s vyklizením bytu svépomocí 6-0-0
a uložila BO pí Hruškovou o tom informovat. 6-0-0
Na jednání se dostavil p. Čech.

 

IV/19/3 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno-Slatina
Materiál předložil JUDr. Janků. Po diskuzi rada s návrhem usnesení souhlasila. 4-1-2

 

IV/19/4 Smlouva o výpůjčce č. 100/2003 - MŠ Jihomoravské nám. 3/5
Materiál předložil JUDr. Janků. Důvodem nahrazení původní smlouvy o výpůjčce č. 200/2000 novou smlouvou o výpůjčce je upravení vztahu k pozemku, který obklopuje budovu Jihomoravské nám. 3. Návrh usnesení schválen bez rozpravy. 7-0-0

 

IV/19/5 Pronájem sálu DDM Fantázie
Bod předložila pí tajemnice. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/19/6 Prominutí poplatku ze vstupného a ponechání vybraného vstupného - hlavní program Slatinských hodů 2003
Bod předložila pí tajemnice. P. Čech chce znát výši promíjeného poplatku z tohoto důvodu rada souhlasila s projednáváním tohoto bodu na příštím jednání. 7-0-0

 

IV/19/7 Různé - připomínky občanů na rozhovorech se starostou dne 18.9.2003
P. starosta informoval radní o připomínkách občanů, které zazněly na "Hovorech se starostou" dne 18.9.2003.

 

IV/19/8 Kontrola plnění usnesení
Nebyla provedena.

 

IV/19/9 Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně - Slatině"
Bod byl zařazen na návrh pí tajemnice. Rada vyhlásila shora uvedené výběrové řízení a schválila text výzvy, stanovila datum pro podání nabídek a termín otevírání obálek. Jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a schválila obesílané firmy. 7-0-0

 

IV/19/10 Správa majetku
Bod byl zařazen na návrh p. starosty vzhledem k tomu, že městská část nemá ošetřen dozor vlastníka při stavebních pracích v pronajatých objektech. Z diskuze pak vyplynuly tři návrhy usnesení, které byly přijaty. 6-0-1

 

IV/19/11 Poskytování informací
Bod byl zařazen na návrh pí Dostálové, která upozornila na to, že nejsou úřadem poskytovány informace v souladu se zákonem. Z diskuze pak vyplynul návrh usnesení, který byl přijat. 7-0-0

 

Ing. Jiří Navrátil JUDr. Margita Dostálová
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení z IV/19. RMČ 1.10.2003

IV/19/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření za I.-VIII./2003
RMČ schvaluje výsledky hospodaření HČ za období I. - VIII. s příjmy ve výši 30.720.110,39 Kč, financováním ve výši 6.683.022,40 Kč a výdaji ve výši 30.973.128,70 Kč.

 

IV/19/2 Bytový odbor
a) Výměna kuchyňské linky
RMČ souhlasí s proplacením kuch. linky v ceně 7.595,-Kč pí Marií Königové, Bučovická 18.
b) Výběrové řízení "Zajištění stálé havarijní služby"
b1) RMČ bere na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve výběrovém řízení č.12/03 "Zajištění stálé havarijní služby".
b2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Zajištění stálé havarijní služby" firmu KNECHT Instalo, s.r.o., V Aleji 46, 620 00 Brno a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
c) Nájem služebních bytů dle § 8 zák.102/1992 Sb.
c1) RMČ ukládá ved. BO vypracovat zásady pro přepracování nájemní smlouvy u bytů, které mají přechodně charakter služebních bytů.
c2) RMČ souhlasí s uzavřením dohody o společném nájmu bytu č. 3 v domě Bučovická 11 s manžely Jaroslavem a Denisou Šlagorovými.
d) Ukončení nájmu p. Štefka, Rousínovská 20
d1) RMČ schvaluje z důvodu neoprávněného užívání vyklizení pí Margity Hruškové z bytu 1+1 po p. Štefkovi na ul. Rousínovská 20 svépomocí za účasti zástupce městské policie a exekutora, který provede zápis o osvědčení stavu.
d2) RMČ ukládá ved. BO informovat pí Margitu Hruškovou o usnesení RMČ a o tom, že platby za užívání bytu budou od 16.9. účtovány jako náhrada škody za užívání bytu bez právního důvodu.

 

IV/19/3 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina
RMČ souhlasí se zavedením internetové sítě v sídlišti Slatina v rámci projektu Slatina on -line společností VIVO CONNECTION spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/19/4 Smlouva o výpůjčce č.100/2003- MŠ Jihomoravské nám. 3/5
RMČ doporučuje ZMČ schválit smlouvu o výpůjčce č. 100/2003

 

IV/19/5 Pronájem sálu DDM Fantázie
RMČ schvaluje bezplatný pronájem sálu DDM Fantázii ve dnech 10.-12.10.2003 za účelem uspořádání Podzimní burzy dětského oblečení, bot, hraček, sportovních a jiných potřeb a pověřuje vedoucího VO vyhotovením nájemní smlouvy.

 

IV/19/6 Prominutí poplatku ze vstupného a ponechání vybraného vstupného - hlavní program Slatinských hodů 2003
RMČ přesouvá z důvodu požadavku na doplnění žádosti projednání tohoto bodu na příští jednání rady.

 

IV/19/9 Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a,b a 58 a,b v Brně Slatině"
a) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a,b a 58 a,b v Brně Slatině". Schvaluje text výzvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na MO.
b) RMČ stanoví lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek na 14.10.2003 v 9.00 hod.
c) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení: Ing. Keberle, Ing. Krupová, Evžen Šik, Ing. Zůbek a JUDr. Janků. Náhradníky jmenuje Ing. Cenka, Bc. Stokláskovou a Ing. Klajsnerovou.
d) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem: p. Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov u Brna, Agromeli, s.r.o., Olomoucká 180, Brno a Smrček - stavitel, Gajdošova 56a, Brno.

 

IV/19/10 Správa majetku
a) RMČ ukládá ved. VO vypracovat dodatky k nájemním smlouvám s firmou D.T.MI. s.r.o. na objekt KD Černovičky a p. Vítem Šťastným na objekt kina, který by upravoval otázku vstupu vlastníka do objektu během provádění stavebních prací za účelem provádění dozoru.
b) RMČ ukládá Ing. Janě Krupové provádět do 15.10.2003 dozor vlastníka při provádění stavebních prací podléhajících podle stavebního zákona režimu ohlášení v objektech KD Černovičky a kina.
c) RMČ ukládá starostovi informovat zástupce firmy D.T.MI., s.r.o. p. Duca o stanovisku rady k otázce posunutí platby nájemného.

 

IV/19/11 Poskytování informací
RMČ ukládá tajemnici, aby informovala pracovníky úřadu o nutnosti dodržovat právní předpisy o poskytování informací.

 

Ing. Jíří Navrátil Ing. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatina místostarosta

Zápis z IV/18. RMČ 17.9.2003

Přítomni dle prezenčnílistiny.
Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Ověřovatelem zápisubyl zvolen p. Cenek. 4-0-0
Program jednání byl schválen bez diskuze. 4-0-0

 

IV/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Pronájmytělocvičen ZŠ
Návrh usnesení byl přijat bez rozpravy.

 

IV/18/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p.č. 2879
Z rozpravy vyplynulo, že stavebník měl postupovat podle stavebního povolení a dodržet vytýčení stavby. Rada proto s dalším pronájmem pozemku nesouhlasila. 4-0-0
b) Pronájem části objektu Přemyslovo nám. 24/26
V průběhu pojednávání tohoto bodu se dostavila p. Olga Čechová.
Z rozpravy vyplynulo, že MO musí upozornit stavebníka na nutnost provedení stavby v souladu se stavebním zákonem. Návrh usnesení byl poté přijat. 5-0-0

 

IV/18/3Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I.-VIII.2003
Bod uvedl ing. Zůbek, který opětovně upozorňuje na přečerpání ostatních služeb, které je způsobené zhotovením více projektů, celkově však náklady nebudou překročeny. Návrh usnesení byl schválen bez další diskuze. 5-0-0
b) Výměna bytu - Eliška Tomášová, Rousínovská 24, 1+1
Schváleno bez diskuze. 5-0-0
c) Pronájem nebytových prostor - Alena Horyanská, Tilhonova 52a
Rozprava se týkala výše nájemného. P. Čech navrhl 500,- Kč/m2/rok a tento návrh byl schválen. 4-0-1
d)Půjčka z FRB města Brna
Rozprava se týkala účelu dočerpání půjčky. Rada doporučuje BO jednat s MMB o možnosti dočerpání půjčky na uzávěry TUV na domovních stupačkách a výměnu otopných těles a žádá předložit informace do příští rady. Poté byl návrh na usnesení schválen. 5-0-0
e) Prominutí poplatku z prodlení z dluhu na nájemném - amnestie
Ing. Zůbek zodpověděl dotazy členů rady vztahující se k jednotlivým žadatelům. Poté byly všechny návrhy usnesení schváleny.
f) Nájemní smlouva na dobu určitou - Miroslava Kadlecová, Tilhonova 51
Po zodpovězení dotazu p. starosty na délku nájmu byl návrh usnesení přijat. 5-0-0
g) Poplatek z prodlení - Jan Vejrosta, Bučovická11
Návrh usnesení byl upraven a poté schválen. 5-0-0
h) Nájemné v nástavbách
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení schválen. 5-0-0
Na jednání se dostavila p. Margita Dostálová.
ch) Výměna kuchyňské linky
Z rozpravy vyplynul nový návrh na usnesení, který byl přijat. 6-0-0

 

IV/18/4 Změna Územního plánu města Brna
Bod uvedl p. starosta. Usnesení přijato bez rozpravy. 5-0-0

 

IV/18/5 Integrovaný dopravní systém
Rada se shodla na tom, že k MHD vedené ve Slatině nemá připomínek, požaduje však zjistit stanovisko osadního výboru Slatinka. 6-0-0

 

IV/18/6Slatinské vánoce
Rada se zabývala návrhem p. ředitelky ze ZŠ Jihomoravské nám. 3/5 na pořízení prodejních stánku na Slatinské vánoce. Z rozpravy vyplynulo, že je třeba celou akci řešit komplexně.
Rada se shodla na tom, že tato akce bude uspořádána v prostorách radnice na Přemyslově náměstí (vč. dvora), koordinátorem akce bude úřad. Po majetkovém odboru požaduje zjistit cenovou nabídku na slavnostní osvětlení Přemyslova nám. ( asi 5 univerzálních girland) a vánočního osvětlení (asi 5 ozdob) a možnosti zajištění stanu pro vystupující. 6-0-0

 

IV/18/7 KD Černovičky
P starosta sdělil radě, že p. Duc informoval MČ, že vzhledem k neočekávaným stavebním pracím nedodrží termín zahájení provozu v září 2003 a provoz bude zahajovat až 1.11.
Z tohoto důvodu žádá o odklad platby nájemného. Z rozpravy vyplynulo, že radní zatím o odkladu platby nájemného nebudou rozhodovat. Z diskuze pak vyplynulo, že by bylo vhodné jednat s p. Bílkem, předchozím nájemcem. 5-0-1

 

IV/18/8 Komise
Rada vzala zápisy z jednání majetkové ( 9.9.) a bytové komise (10.9.) na vědomí.

 

IV/17/9 Program 5. zasedání ZMČ
Navrhovaný program zasedání rada upravila a poté schválila. 6-0-0

 

IV/17/11Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Bytové nástavby Tilhonova 81-89
Na jednání rady se dostavil ing. Veselý, který provádí dozor investora, aby informoval radu o aktuální stavu stavby, protože se blíží termín dokončení. Stavba pokračuje v souladu s harmonogramem prací a stavba bude dokončena v termínu. V řešení je otázka parkovacích míst.

 

MŠ Jihomoravské nám. 3/5
Na pozvání rady se dostavila p. ředitelka, aby podala vysvětlení k výsledkům hospodaření za I. pololetí, ve kterých se odrazila zvýšená cena za rekonstrukci kuchyně na třídu. P. ředitelka konstatuje, že ke zvýšení ceny došlo tím, že po odkrytí instalací se zjistilo, že je nutná i jejich oprava a musely se udělat nové podlahy. Rada vzala vysvětlení na vědomí, požaduje ještě po p. ředitelce předložit přehled žáků v MŠ podle věku a bydliště. P. starosta konstatuje, že byl překročen radou schválený rozpočet akce. Rada poté přijala usnesení. 6-0-0

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Cenek
starosta ověřovatel

Usnesení z IV/18. RMČ 17.9.2003


IV/18/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Pronájmy tělocvičen ZŠ
RMČ doporučuje ZMČ schválit převod nájemného vybraného v jednotlivých ZŠ zpět těmto školám formou zvýšení příspěvku na provoz a ukládá ved. FO připravit v tomto duchu rozpočtové opatření.

 

IV/18/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p.č. 2879:
RMČ nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 2879 o výměře 4m2 z úrovně MČ panu Karlu Šupkovi, Tilhonova 28, Brno a žádá uvést stavbu do souladu se stavebním povolením.
b) Pronájem části objektu Přemyslovo nám. 24/26
RMČ souhlasí s pronájmem 12 m2 v objektu Přemyslovo nám. 24/26 v I. nadzemním podlaží za účelem zbudování kanceláře na vlastní náklady za nájem 500,- Kč/m2/rok společnosti F-Saidun, s.r.o., Tuřanka 56, Brno do 30.6.2004 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

IV/18/3 Bytový odbor
a)Hospodaření VHČ za I.-VIII./2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I. -VIII./2003 s náklady 8.939 142,27 Kč a výnosy ve výši 14.875 787,85 Kč.
b) Výměna bytu -Eliška Tomášová, Rousínovská 24, 1+1
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí. Eliškou Tomášovou, Rousínovská 24, I. kat., 1+1 a pí. Jarmilou Machalkovou, Křenová 18, I. kat., 2+1, a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Jarmilou Machalkovou na dobu neurčitou.
c) Pronájem nebytových prostor
RMČ schvaluje pronájem nebyt. prostoru - sušárny - pro podnikatelské účely v domě Tilhonova 52A pí. Aleně Horyanské, bytem Tilhonova 52A, za cenu 500,-Kč/m2/rok na dobu 3 let a pověřuje místostarostu podpise nájemní smlouvy.
d) Půjčka z FRB města Brna
RMČ schvaluje dočerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na rekonstrukci ZTI, elektroinstalace, topení v domech Bučovická 14,16,18, Bučovická 7,9,11, Dědická 8,10,12 do limitu půjčky, t.j. do částky 1.150 000,- Kč na každý uvedený dům.
e) Prominutí poplatku z prodlení z dluhu na nájemném - amnestie
e1) RMČ schvaluje prominutí penále z dluhu na nájemném těmto nájemcům:
 • Hana Kmentová,Rousínovská 12, ve výši 8.158,-Kč
 • Tomáš Harašta, Rousínovská 8, 3.140,-Kč
 • Jan Němec, Vlnitá 21,2.521,-Kč
 • Irena Poulíková, Bučovická 10, 2.329,-Kč
 • Martin Šimeček, Kroměřížská 5, 2.999,-Kč
 • Iva Vačkářová, Kroměřížská 7, 14.634,-Kč
 • Josef Smrž, Rousínovská 18, 12.248,-Kč
e2) RMČ doporučuje ZMČ odpustit penále z dluhu na nájemném těmto nájemcům:
 • Helena Křapová, Dědická 14, ve výši 26.518,-Kč
 • Romana Cibere, Rousínovská 16, 27.211,-Kč
e3) RMČ neschvaluje prominutí penále z důvodu nesplnění podmínek usnesení RMČ IV/7/3b těmto žadatelům:
 • Marie Šebková, Tilhonova 81, ve výši 1.861,-Kč
 • Regina Nováková, Dědická 14, 8.763,-Kč
 • Zdeňka Urbánková, Prostějovská 9, 7.468,-Kč
f) Nájemní smlouva na dobu určitou
RMČ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou s pí. Miroslavou Kadlecovou, Tilhonova 51 do 31.3.2004 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
g) Poplatek z prodlení - Jan Vejrosta, Bučovická 11
RMČ ukládá BO řešit dluh na poplatku z prodlení za dlužné nájemné. Jana Vejrosty, Bučovická 11 ve výši 354.499,22 Kč soudní cestou.
h) Nájemné v nástavbách
RMČ stanovuje výši nájemného v nástavbách Tilhonova 81-89 jako dvaapůl násobek maximálního základního nájemného t.j. 68,55 Kč/m2/rok (27,42 Kč/m2/rok x 2,5) v souladu s vyhláškou města Brna č. 4/1996 o pronájmu bytů v domech
ch) Výměna kuchyňské linky - Marie Königová, Bučovická 18
RMČ ukládá BO prověřit důvody výměny kuch. linky.

 

IV/18/4 Změna Územního plánu města Brna
RMČ doporučuje ZMČ změnit plochu bývalých kasáren (OA) na území ohraničeného ulicemi Olomoucká-Řípská-Průmyslová na plochu smíšenou, jádrovou centrálního charakteru (SJ).

 

IV/18/5 Integrovaný dopravní systém
RMČ nemá k navrhovanému integrovanému dopravnímu systému připomínek a ukládá starostovi zjistit ještě stanovisko osadního výboru Slatinka.

 

IV/18/6 Slatinské vánoce
1) RMČ souhlasí s pořádáním Slatinských vánoc, koordinátorem akce pověřuje p. Jochmanovou.
2) RMČ ukládá MO zajistit cenovou nabídku slavnostního osvětlení.

 

IV/18/7 KD Černovičky
RMČ pověřuje starostu jednáním s p. Bílkem ve věci snížení ceny vyrovnání za vložené investice z důvodu zjištěných statických změn na objektu KD Černovičky.

 

IV/17/9 Program 5. zasedání ZMČ
IV/5/1 Kontrola plnění usnesení
IV/5/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003 (RMČ IV/15/1a)
b) Rozpočtové opatření č. 7/2003 (RMČIV/15/1b)
c) Rozpočtové opatření č. 8/2003 (RMČ IV/17/2b)
d)Rozpočtové opatření č. 9/2003 (RMČ IV/18/1a)
e) Zvýšení příspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2(RMČ IV/17/2e)
f) Mateřská škola Jihomoravské nám. 3/5 (RMČ IV/16/6 a IV/17/2f)
g) Využití prostředků z prodeje nemovitého majetku m. Brna (RMČ IV/17/2ch)
IV/5/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003 (RMČ IV/15/3a)
b) Stav bytového fondu v MČ Brno - Slatina (RMČ IV/17/3g)
c) Prominutí penále z dluhu na nájemném (RMČ IV/18/3e2)
IV/5/4 Novelizace vyhlášky č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích (RMČ IV/17/8)
IV/5/5 Změna ÚPmB (RMČ IV/18/4)
IV/5/6 Vyhláška č. 10/2001 Statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (RMČ IV/15/8/b a IV/17/10a)
IV/5/7 Jednací řád výborů ZMČ (RMČ IV/17/5 )
IV/5/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
b1) Odstoupení člena KV
b2) Volba nového člena KV
IV/5/9 Interpelace
IV/5/10 Různé
a)Rozvoj Slatiny - organizační opatření - písemná informace

 

IV/17/12 MŠ Jihomoravském nám. 3/5
RMČ upozorňuje p. ředitelku na nedodržení usnesení RMČ č.M23/2 ze dne 21.10.2002 a překročení pravomocí daných Metodickým pokynem RMČ č. 1/2003.

 

Ing.Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta místostarosta

 

Zápis z IV/17. RMČ 3.9.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 5-0-0
Program byl doplněn o body:

 • IV/17/1b) Volné hrací plochy
 • IV/17/3h) Výběrové řízení č. 10/03 "Rekonstrukce ZTIbytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno-Slatina"
 • IV/17/3ch) Výběrové řízení č. 11/03 "GO plochéstřechy bytového domu Rousínovská 25,27,29, Brno-Slatina"
 • IV/17/4b) Víceúčelové hřiště ZŠ Přemyslovo nám. 1
 • IV/17/10d) Úprava platu ředitele Technických služeb

 

a poté schválen. 6-0-0

 

IV/17/1 Hospodaření s majetkem
a) Žádosto pronájem části pozemku p.č. 1586 a p.č. 1588 - SmiPe spol. s r.o.
Písemný materiál předneslaing. Rotreklová.
Pan Šmidrkal, za firmu SmiPe spol. s r.o., požádal o pronájem části pozemkup.č. 1588 o celkové výměře 97m2 za účelem zbudování stavebního dvoru. z důvodu zahájení stavby na základě územního rozhodnutí č. 175 a Pozemek bude oplocen. Pronájem bude po dobu stavby t.j. zahájení 09/2003 a ukončení 09/2004. Z diskuze vyplynulo, že rada s pronájmem souhlasí za předpokladu souhlasu sousedního stavebníka f. FIBIZ, s.r.o. 7-0-0
b) Volné hrací plochy
Bod byl do programu doplněn na návrhp. Dostálové a p. starosty. Podali radě informaci o nutnosti zabezpečit tyto plochy proti znečištění nad hygienické limity. P. starosta rovněž informoval o závěrech Sněmu starostů k této otázce. Z diskuze vyplynul návrh usnesení, který byl přijat. 7-0-0

 

IV/17/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I.-VII. hlavní činnost
P. Wiesnerová seznámilaradní s písemným materiálem a zodpověděla jejich dotazy. Poté byl návrh na usnesení schválen. 7-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 8/2003
Po přednesení bodu p. Wiesnerovou byl návrh nausnesení přijat bez další diskuze. 7-0-0
c) Výsledky hospodaření zřízených p.o. za I. pololetír. 2003
Materiál přednesla p. Wiesnerová, zároveň přednesla stanovisko finančního výboru. Nazákladě jejich doporučení rada uložila p. ředitelce předložit radě doklady vztahující se k rekonstrukci bývalé kuchyně v objektu Jihomoravské nám. 3 na třídu (objednávky, smlouvy s dodavateli, rozpočet akce a faktury za provedené dílo) a pozvala ji na příští schůzi rady. 7-0-0
Rovněž původní návrh na usnesení byl schválen.7-0-0
d) Pronájmy tělocvičen ZŠ
Předmětem projednávání bylourčení využití vybraného nájemného z tělocvičen v jednotlivých ZŠ, které tyto školy převádějí MČ. Z diskuze vyplynulo, že rada převede nájemné zpět těmto školám a účel určí až poté, co se seznámí s návrhy ředitelek příslušných škol.
Z další diskuze pak vyplynul další požadavek rady na ředitelky škol, aby do konce října předložilypřehled využití tělocvičen a výši předepsaného nájemného na šk. rok 2003/04. 7-0-0
e) Zvýšenípříspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2
Bod uvedla p. Wiesnerová a návrhy na usnesení bylypřijaty bez diskuze. 7-0-0
f) Mateřská škola Jihomoravské nám. 3/5
Písemný materiál předložili společně p. Wiesnerová a p. místostarosta. Projednávání tohoto bodu navazuje na bod IV/17/2c) a bod IV/16/6 jednání rady ze dne 13.8., kdy byla rada informována o vzniklé finanční situaci v MŠ. Rada se zabývala návrhy na řešení a všechna navrhovaná usnesení po diskuzi přijala tímto hlasováním:
f1) 5-0-2
f2) 6-0-1
f3) 6-0-1
f4)7-0-0
g) Prominutí platby - ZO ČZS Podstránská - Černovičky
P.Wiesnerová seznámila radní s důvody předložení bodu a radní poté návrh na usnesení schválili. 7-0-0
h) Odepsání nedobytné pohledávky za firmou KMW spol. s r.o.
Písemný materiáluvedla p. Wiesnerová. Vysvětlila radě důvody nedobytnosti pohledávky. Po diskuzi rada návrh na usnesení schválila. 5-0-2
Z diskuze vyplynulo návrh usnesení, kterým bylo uloženo FO předložit radě přehledveškerých pohledávek MČ a to v členění do 20 tis. uvést souhrnně podle titulů a nad 20 tis. uvést jednotlivé případy. 7-0-0
ch) Využití prostředků z prodeje nemovitého majetku m. Brna
Z finančního vypořádání s městem Brnem za r. 2002 jsme obdrželi 708 362,- Kč za prodej nemovitého majetku m. Brna v r. 2002. Finanční výbor doporučil, následně ZMČ uložilo RMČ využít tyto prostředky na investice dlouhodobého charakteru. V souladu s tímto usnesením byl předložen i návrh na usnesení, který byl po diskuzi schválen. 7-0-0

 

IV/17/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. -VII. 2003
Písemný materiál přednesl ing. Zůbek. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze.7-0-0
b) Výměna bytu Josef Hrabec, Rousínovská 21, 3+1, byt. č. 2
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 7-0-0
c) Výměna bytu Rudolf Béra,Kroměřížská 7, 2+1, byt č. 6
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 7-0-0
d) Výměna bytu Marcela Havelková, Rousínovská 34, 3+1, byt č. 4
Návrh nausnesení byl schválen bez diskuze. 7-0-0
e) Výběrové řízení „Zajištění stálé havarijníslužby“
V současné době v naší MČ provádí havarijní službu fa Furtservis, VladimírŠorman, Budínská 22. Smlouva na tuto činnost je z 31.3.1999 na dobu určitou do 31.12.2003. Vzhledem k tomuto datu navrhuje BO radě vypsat na zajištěné havarijní služby nové výběrové řízení. Po krátké diskuzi
Radavypsala výběrové řízení a schválila text výzvy 7-0-0
stanovila termín pro podání nabídek aotvírání obálek 7-0-0
jmenovala členy a náhradníky společné komise 7-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 7-0-0
f) Ukončení nájmu dohodou s p.Drahomírem Štefkou, Rousínovská 20, 1+1, byt č. 5
Pan Drahomír Štefka je nájemcem bytu č. 5,1+1, na ul. Rousínovská 20. P. Štefka k 1.1.2003 nastoupil do ÚSP Jinošov, kde má na svou vlastní žádost od 11.4.2003 trvalý pobyt. Tímto aktem pozbyl nároku na obecní byt. V bytě spolu s p. Štefkou bydlí pí Margita Hrušková, která nemá na byt žádný právní nárok. Rada schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Štefkou dohodou 7-0-0
adoporučila BO jednat s p. Hruškovou o vyklizení a předání bytu.
g) Stav bytového fondu-MČBrno-Slatina
Ing. Zůbek předložil radě písemný materiál o stavu bytového fondu svěřeného MČ.Rada požaduje doplnit materiál pro jednání ZMČ o souhrn financí za jednotlivé roky. Návrh na usnesení byl doplněn přijat bez další diskuze. 7-0-0
h) Výběrové řízení č. 10/03 „Rekonstrukce ZTI bytových domůDědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno-Slatina“
Rada se seznámila se zprávami o otevíráníobálek a hodnocení a posouzení nabídek 7-0-0
a poté vybrala dodavatele této veřejné zakázky.7-0-0
ch) Výběrové řízení č. 11/03 „GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29, Brno-Slatina.“
Rada se seznámila se zprávami o otevírání obálek a hodnocení a posouzenínabídek 7-0-0
a poté vybrala dodavatele této veřejné zakázky. 7-0-0

 

IV/17/4 Žádost o udělení souhlasu RMB se zahájením prací na technicko-ekonomickém zadáníinvestic
a) „Víceúčelové hřiště s atletickým oválem na Jihomoravském nám.“
b) „Víceúčelové hřiště ZŠ Přemyslovo nám. 1“
Písemnýmateriál přednesli společně ing. Rotreklová a p. starosta. Obě akce jsou v souladu s plánem rozvoje MČ a rada požádala RMB o souhlas s jejich zpracováním. 7-0-0

 

IV/17/5 Jednací řád výborůZMČ Brno-Slatina
Písemný materiál předložil p. místostarosta. Z diskuze vyplynuly některéúpravy, které byly do návrhu jednacího řádu zapracovány. Poté byl upravený JŘ doporučen ke schválení ZMČ. 6-0-1

 

IV/17/6 Rozvoj Slatiny - organizační opatření
Nazákladě usnesení zastupitelstva MČ Brno Slatina předložil p. starosta organizační a časový postup k zabezpečení investičních akcí v návaznosti na schválený „Rozpočtový výhled na období 2004 - 2008“ Rada organizační postup schválila, požaduje ho ještě doplnit o vysvětlivky zkratek. 7-0-0

 

IV/17/7 Zásady pronájmu prostor staré radnice neziskovým organizacím
Materiál předložila p.tajemnice. Rada se vyjádřila k otázce pronajímání prostor politickým stranám a hnutím. Shodla se na tom, že to nejsou neziskové organizace. Poté obě navrhovaná usnesení schválila. 7-0-0

 

IV/17/8 Novelizace vyhlášky č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích
Písemný materiál uvedla p. tajemnice. Upřesnila a upozornila na nové návrhy místních poplatků. Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 7-0-0

 

IV/17/9 Komise
Zasedání komisí: Komise pro rozvoj MČ: 1.9.2003, bytová komise: 7.8.2003
Rada vzala na vědomí zápisy ze zasedání obou komisí.

 

IV/17/10 Různé
a) Stížnost občanů bydlících na ulici Strážnická
P. starosta předložil radě další stížnost občanů na rušení nočního klidu a obtěžování hlukem návštěvníky restauračních zařízení v nákupním centru Slatinka, a to od občanů z ul. Strážnická. Rada se na základě opakovaných stížností rozhodla zrušit své usnesení IV/15/8/b, kterým doporučuje ZMČ omezit provozní dobu restauračním zařízením v lokalitě Langrova 7-0-0
a doporučila ZMČ omezit provoz restauračních zařízení na celém územíMČ. 7-0-0
Současně doporučila vedení radnice pozvat na zasedání ZMČ zástupce Městské policie,provozovatele restauračních zařízení i dotčenou veřejnost.
b) Jmenování pracovní skupiny propřípravu návrhu rozpočtu na rok 2004
Vzhledem k tomu, že politické kluby nikoho do pracovnískupiny nenavrhly, nebyla pracovní skupina jmenována. Na přípravě návrhu se bude podílet vedení radnice s příslušnými vedoucími odborů. V případě, že kdokoliv projeví oprávněný zájem podílet se na přípravě rozpočtu, bude vedením radnice přizván.
c) Internetová síť Melisa - informace
Rada se seznámilas projektem firmy VIVO CONNECTION, s.r.o., Městečko 759, 696 32 Ždánice "Slatina on line" - internetová síť Melisa. Se záměrem zavedení internetu do BD souhlasí, avšak k dalšímu rozhodování potřebuje znát další podrobnosti, proto pověřuje BO dalším jednáním v této věci. P. Cenek žádá, aby byl k jednání přizván. 7-0-0
d) Úprava platuředitele Technických služeb Brno-Slatina
Jedná se o zákonnou úpravu platu, kterou rada bezdiskuze schválila. 7-0-0

 

IV/17/11 Kontrola plnění usnesení
P. tajemnice provedla kontrolu plnění usnesení
 
Ing. Jiří Navrátil Mgr. Helena Skolková
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka
 

Usnesení z IV/17. RMČ 3.9.2003

IV/17/1 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p.č. 1588 - firma SmiPe, s.r.o.
Rada MČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č.1588 o výměře 97m2 firmě SmiPe s.r.o., Tilhonova 12, Brno za cenu 100,--Kč/m2/rok za předpokladu souhlasu sousedního stavebníka a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
b) Volné hrací plochy
RMČ ukládá MO předložit radě seznam dětských pískovišť s návrhem na jejich zabezpečení proti mikrobiálnímu a parazitárnímu znečištění nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; včetně finančního krytí.

 

IV/17/2 Hospodaření srozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - VII. hlavní činnost
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ hlavní činnost za období I.-VII. 2003 s příjmy ve výši 26.415 255,06 Kč, financováním ve výši 3.083 022,40 Kč a s výdaji ve výši 26.912 707,06 Kč.
b) Rozpočtovéopatření č. 8/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 8/2003 upravujícískutečné příjmy a výdaje, které zvyšuje příjmovou část rozpočtu na 41 775 tis. Kč a výdajovou část rozpočtu na 57 338 tis. Kč.
c) Výsledky hospodaření zřízených p.o. za I. pololetí r. 2003
c1) RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací TS Slatina, ZŠ Jihomoravské nám. 2, ZŠ Přemyslovo nám. 1, MŠ Jihomoravské nám. 3/5 a ŠJ Jihomoravské nám. 2, za I. pololetí r. 2003.
c2) RMČ ukládá ředitelce MŠ Jihomoravské nám. 3/5, aby jí předložila kopie všech dokladů vztahujících se k rekonstrukci bývalé kuchyně v objektu Jihomoravské nám. 3 na třídu.
d) Pronájmy tělocvičen ZŠ
RMČ ukládá ředitelkám ZŠ předložit do konce měsíce října 2003 radě přehled vytíženosti tělocvičen, výše předepsaného nájemného a kopie nájemních smluv na pronájem tělocvičen ve šk. r. 2003/2004.
e)Zvýšení příspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2
e1) RMČ doporučuje ZMČ zvýšit příspěvek na provozŠJ Jihomoravské nám. 2 o 3 tis. Kč.
e2) RMČ doporučuje ZMČ uložit vedoucí FO zapojit nazvýšení příspěvku tzv. rozpočtovou rezervu MČ a zpracovat RO.
f) Mateřská škola Jihomoravskénám. 3/5
f1) RMČ souhlasí s čerpáním investičního fondu MŠ Jihomoravské nám. 3/5 narekonstrukci nové třídy v budově Jihomoravské nám. 3 ve výši 146.580,- Kč.
f2) RMČ souhlasí sčerpáním rezervního fondu MŠ Jihomoravské nám. 3/5 na dovybavení nové třídy kancelářským materiálem a výdejny stravy nádobím v celkové výši do 20 tis. Kč.
f3) RMČ doporučuje ZMČ pozastavit usnesení č. IV/4/2b1)o rekonstrukci zahrady v objektu Jihomoravské nám. 3.
f4) RMČ doporučuje ZMČ souhlasit sezahájením rekonstrukce havarijního stavu osvětlení v objektu Jihomoravské nám. 5 s tímto financováním:
 • 50 tis. Kč schválený příspěvek MČ na rekonstrukci zahrady
 • zbytek (cca 25 tis.)prostředky investičního fondu MŠ.
g) Prominutí platby - ZO ČZS Podstránská -Černovičky
RMČ promíjí úhradu faktury č. 72/2002 ve výši 15 123,40 Kč ZO ČZSPodstránská-Černovičky a ukládá finančnímu odboru částku převést do nákladů MČ.
h) Odepsánínedobytné pohledávky za firmou KMW spol. s r.o.
h1) RMČ doporučuje ZMČ souhlasit s odepsánímpohledávky na nájemné za firmou KMW, spol. s r.o., Želešice 18, ve výši 81 886,50 Kč.
h2) RMČukládá FO předložit přehled všech pohledávek MČ.
ch) Využití prostředků z prodeje nemovitéhomajetku m. Brna
RMČ navrhuje ZMČ použít prostředky získané z finančního vypořádání s městemBrnem za prodej nemovitého majetku takto:
 • 250 tis. Kč na modernizaci výpočetní technikyÚMČ
 • 458 tis. Kč na realizaci parkoviště Tilhonova 56 a, b

 

IV/17/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I.-VII. 2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za I.-VII. 2003 s náklady 8.392 566,17 Kč a výnosy ve výši 13.023 896,84 Kč.
b) Výměna bytu Josef Hrabec, Rousínovská 21, 3+1, byt. č. 2
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Josefem Hrabcem, Rousínovská 21, I. kat., 3+1 a pí Evou Macháňovou, Okrouhlá 30, Brno-Bohunice, I. kat., 4+1 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Evou Macháňovou na dobu neurčitou.
c) Výměna bytu Rudolf Béra, Kroměřížská 7, 2+1, byt č. 6
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Rudolfem Bérou, Kroměřížská 7, I. kat., 2+1 a p. Pavlem Pěnčíkem, Botanická 23, Brno-střed, I. kat., 1+0 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Pavlem Pěnčíkem na dobu neurčitou.
d) Výměna bytu Marcela Havelková, Rousínovská 34, 3+1, byt č. 4
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí Marcelou Havelkovou, Rousínovská 34, I. kat., 3+1 a p. Radkem Hájkem, Horní 24, Brno-Štýřice, I. kat., 2+1 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Radkem Hájkem na dobu neurčitou.
e) Výběrové řízení "Zajištění stálé havarijní služby"
e1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku č. 12/03: "Zajištění stále havarijní služby". Schvaluje text výzvy více zájemcům. Text tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
e2) RMČ stanovujetermín pro podání nabídek a otvírání obálek na 23.9.2003 v 9.00 hod.
e3) RMČ jmenuje společnoukomisi pro otvírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, Bc.Stoklásková, Ing. Rotreklová, JUDr. Dostálová, p. Belko
Náhradníci: JUDr. Janků, Ing. Cenek,Ing. Krupová.
e4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
VladimírŠorman, Budínská 22, 627 00 Brno
OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno
KNECHT Instalo, s.r.o., V aleji 46, 620 00 Brno
JUDr. Kamil Presl, Komárovská 3, 617 00 Brno
TEZA Brno, a.s., Hlinky 68, 603 00 Brno
f) Ukončenínájmu dohodou s p. Drahomírem Štefkou, Rousínovská 20, 1+1, byt č. 5
RMČ schvaluje ukončenínájmu bytu č. 5, 1+1, na ul. Rousínovská 20 v Brně-Slatině s nájemcem p. Drahomírem Štefkou, a to dohodou.
g) Stav bytového fondu - MČ Brno - Slatina
RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomízprávu "Stav bytového fondu - MČ Brno-Slatina" k srpnu 2003.
h) Výběrové řízení č. 10/03"Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno - Slatina"
h1) RMČ berena vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek nabídek ve výběrovém řízení č. 10/03 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno - Slatina".
h2) RMČ vybírá jako dodavateleveřejné zakázky "Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno - Slatina" firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno v limitní ceně 1.958 tis. Kč vč. DPH a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
ch) Výběrové řízení č. 11/03 "GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29, Brno - Slatina."
ch1) RMČ bere na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek nabídek vevýběrovém řízení č. 11/03 "GO ploché střechy bytového domu Rousínovská č. 25,27,29, Brno - Slatina."
ch2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29, Brno - Slatina" firmu Izokrat, s.r.o., Šmahova 112, 627 00 Brno v limitní ceně 386 tis. Kč a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

 

IV/17/4 Žádost o udělení souhlasu RMB se zahájením pracína technicko - ekonomickém zadání investic
a) "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem naJihomoravském nám."
RMČ schvaluje žádost MČ o udělení souhlasu RMB se zahájením prací natechnicko - ekonomickém zadání investice "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem" v k. ú. Brno-Slatina.
b) "Víceúčelové hřiště ZŠ Přemyslovo nám. 1"
RMČ schvaluje žádost MČ o udělenísouhlasu RMB se zahájením prací na technicko - ekonomickém zadání investice "Víceúčelové hřiště ZŠ Přemyslovo nám. 1".

 

IV/17/5 Jednací řád výborů ZMČ Brno-Slatina
RMČ doporučuje ZMČ schválit Jednací řád výborů ZMČ Brno-Slatina.

 

IV/17/6 Rozvoj Slatiny – organizační opatření
RMČ schvalujeorganizační postup při zajišťování investičních akcí na základě schváleného Rozpočtového výhledu na období 2004 – 2008.

 

IV/17/7 Zásady pronájmu prostor staré radnice neziskovýmorganizacím
a) RMČ schvaluje Zásady pro poskytování pronájmu učeben a sálu staré radniceneziskovým organizacím. Text zásad tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení a je uloženo na VO.
b)RMČ ukládá VO postupovat podle schválených Zásad pro poskytování pronájmu učeben a sálu radnice neziskovým organizacím s účinností ode den jejich schválení.

 

IV/17/8 Novelizace vyhláškyč. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích
RMČ doporučuje ZMČ schválit návrh nanovelizaci vyhl. č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích úpravou znění přílohy č.1 této vyhlášky za Městskou část Brno-Slatina..

 

IV/17/10 Různé
a) Stížnost občanů bydlících na ulici Strážnická
a1)RMČ ruší své usnesení,které přijala na svém IV/15. zasedání dne 23.7.2003 pod bodem IV/15/8b1,2
a2)RMČ v souladu svyhláškou statutárního města Brna č. 10/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně, v platném znění, doporučuje ZMČ schválit omezení konce provozní doby podniků na celém území MČ Brno - Slatina, následovně:
- konec provozní doby Ne - Čt do 22.00 hod.
- konec provozní doby Pá -So do 24.00 hod.
a3) RMČ doporučuje ZMČ požádat v návaznosti na usnesení IV/17/10a2) městoBrno o změnu přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 10/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně.
c) Internetová síť Melisa - informace
RMČ bere navědomí projekt zavedení internetové sítě Melisa v sídlišti a ukládá BO dále jednat ze zástupci firmy VIVO CONNECTION, s.r.o. ve věci technických podmínek instalace.
d) Úprava platu ředitele Technických služebBrno - Slatina
RMČ schvaluje zákonnou úpravu platu řediteli Technických služeb Brno - Slatinaod 1.4.2003 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, která je uložena u tajemnice.
 
Ing. Jíří Navrátil Ing. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatina místostarosta

Zápis z IV/16. RMČ 13.8.2003


Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Čech. 4-0-0
Program jednání byl upraven a doplněn takto:
bod IV/16/3 TEZ
a) Žádost o zpracování TEZ "Obchvat ul. Bedřichovická, Krejčího, Šlapanická"
b) Žádost o zpracování TEZ "Výstavba ulic Za kostelem a Šikova"a poté schválen. 4-0-0

 

IV/16/1 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 45, 51/1 a 51/2 v k.ú. Slatina
Pan Štefan Martin, Černovičky 42, Brno žádá MČ o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 45, 51/1 a 51/2 v k.ú. Slatina v lokalitě Černovičky. Pan Štefan je majitelem RD, stojícího na pozemku p.č. 45 (výměra 103 m2). Na pozemku p.č. 51/2 (výměra 28 m2) se nachází garáž ve vlastnictví p. Štefana a pozemek p.č. 51/1 (výměra 46 m2) žadatel užívá jako zahrádku.
Návrh na usnesení byl přijatbez diskuze. 4-0-0
b) Pronájem plochy na reklamu-Bořivoj Šidlo, Podstránská 90
Pan Bořivoj Šidlo, Podstránská 90, Brno žádá MČ o vyjádření k umístění 2 směrových tabulí ke své provozovně v Černovičkách (sběrna barevných kovů) na pozemcích Statutárního města Brna- p.č. 3573 a p.č. 497/2.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
c) Stavební úprava VTL plynovod DN500-úsek Podolí-Slatinka
Z důvodů přetíženého stávajícího vedení DN 300 a v důsledku dobíhající životnosti potrubí v úseku Podolí-Komárov dojde k rekonstrukci plynovodu na DN 500 a v úseku Podolí-Slatinka ke změně trasy-prodloužení oproti původní o cca 300m. Plynovod je veden z PRS Podolí, po okraji zástavby Slatina, kříží komunikaci do Šlapanic a směřuje k tělesu dálnice. Po cca 400m napojuje na stávající trasu DN 300. Návrh usnesení byl po upřesnění trasy na mapě přijat bez další diskuze. 4-0-0
d) Oprava a úprava objektu kina Beseda-pan Šťastný
Pan Šťastný-nájemce býv. kina Beseda, předkládá Radě MČ návrh úpravy a opravy prostoru v souladu se záměrem a podmínkami nájemní smlouvy. Opravy a úprava se týká rozšíření pódia, renovace sociálních zařízení, úpravy vstupního vestibulu a vybudování stupňovité podlahy sálu. P. starosta podotýká, že se nejedná se o technické zhodnocení objektu. Rada s návrhem usnesení vyslovila souhlas. 4-0-0

 

IV/16/2 Bytový odbor
a) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. 10/03"Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1, 3, 5 a Dědická 7, 9, 11 Brno-Slatina".
Rada se seznámila s obsahem výzvy, 4-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek4-0-0
a jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 4-0-0
Dále doplnila seznam obesílaných firem o 2 a poté ho schválila. 4-0-0
b) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č 11/03 "GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29 Brno-Slatina".
Rada se seznámila s textem výzvy, který doplnila v odstavci "doba plnění" 4-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek 4-0-0
a jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 4-0-0
Dále schválila seznam obesílaných firem.4-0-0
c) Výběrové řízení "Rekonstrukce ZTI, plyn-Tilhonova 67"
Rada se seznámila se zprávami z jednání společné komise pro otevírání a hodnocení nabídek 4-0-0
a vybrala dodavatele zakázky. 4-0-0
d) Výměna bytu-Marie Fabiánová, Rousínovská 12
Návrh bytové komise byl přijat bez diskuze. 4-0-0
e) Změna smlouvy-Ivan a Iboja Dankovi, Bedřichovická 19
Se sourozenci Ivan Danko a Iboja Danková MČ uzavřela Smlouvu o ubytování č. PU 1/2000 ze dne 23.10.2000 na přechodné ubytování v domě Bedřichovická 19. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a je prodlužována vždy o jeden rok.
BK doporučuje RMČ nahradit Smlouvu o ubytování Nájemní smlouvou na dobu neurčitou, což také umožní vyjmout Ivana Danka a Iboju Dankovou z pořadníku na obecní byt. Návrh bytové komise rada jednomyslně přijala. 4-0 -0
f) Pořadník na přidělení obecního bytu
Pořadník z r.2002 byl naplněn mimo žadatelky pí Lady Vlachové, Dědická 4. Žadatelka bydlí v bytě své sestry na ul. Tilhonova 54b, která je dlouhodobě mimo území republiky. Bytová potřeba pí Vlachové bude přednostně řešena až bude aktuální, t.j. po návratu její sestry do místa trvalého bydliště. Rada se seznámila s návrhem pořadníku, který sestavila bytová komise a poté ho schválila. 4-0-0

 

IV/16/3 TEZ
Rada schválila žádost na Radu města Brna o souhlas se zpracováním TEZshora uvedené akce. 4-0-0
b) Žádost o souhlas se zpracováním TEZ "Výstavba ulic Za kostelem a Šikova"
Rada schválila žádost na Radu města Brna o souhlas se zpracováním TEZ shora uvedené akce. 4-0-0

 

IV/16/4 Jmenování pracovní skupiny na přípravu návrhu rozpočtu
Rada se dohodla na vytvoření pracovní skupiny pro přípravu návrhu rozpočtu a žádá politické kluby o jmenování svých zástupců.

 

IV/16/5 Žádost pořadatele hodů a stárků o povolení předhodové zábavy 12. 9. 2003 a prominutí místního poplatku ze vstupného
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0

 

IV/16/6 Informace
MŠ Jihomoravské nám. 3/5
Dne 27.6.2003požádala ředitelka MŠ Jihomoravské nám. 3/5 o povolení čerpání rezervního fondu na krytí části nákladů spojených s rekonstrukcí bývalé kuchyně na novou třídu. Zároveň požádala o zvýšení příspěvku na provoz o 50 tis. Kč na vybavení této třídy výtvarným a kancelářským materiálem a na doplnění zařízení výdejny stravy. Dne 25.6.2003 upozornila na havarijní stav osvětlení v MŠ Jihomoravské nám. 5, zejména ve školní kuchyni a požádala o řešení. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukci nové třídy schválila RMČ v r. 2002 částku 60 tis. Kč a skutečná cena díla je dle sdělení pí ředitelky cca dvojnásobná, byla pí ředitelka při osobním jednání dne 23.7.2003 upozorněna na to, že překročila své pravomoci a porušila metodický pokyn ÚMČ o hospodaření s finančními prostředky příspěvkových organizací.
Dále byla řešena otázka havarijního stavu osvětlení. Dle sdělení pí ředitelky začalo kvůli vadným světlům hořet ve školní kuchyni. Naštěstí se oheň podařilo rychle uhasit vlastními silami.
Vzhledem k těmto skutečnostem vedení radnice zpochybnilo nutnost realizace zahrady a akci pozastavilo a 50 tis. Kč již uvolněných ZMČ z rozpočtové rezervy MČ blokovalo na zahájení rekonstrukce osvětlení. Rada se seznámila se zápisem z jednání s p. ředitelkou a uložila p. místostarostovi celou záležitost dořešit a o výsledku informovat radu 4-0-0

 

IV/16/7Různé
BOMASO, a.s.
P. starosta informoval radu o dalších krocích učiněných v této kauze:
 • byl zaslán podnět k prošetření oprávnění k podnikání na ŽÚmB
 • byla zaslána žádost na MMB, odbor VLHZ o provedení kontroly provozu fy BOMASO a.s.
 • bylo zahájeno správní řízení Stavebním úřadem MČ Brno-Slatina ve věci porušení zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších dodatků.

 

IV/16/8 Kontrola plnění usnesení
Z důvodu dovolené tajemnice nebyla provedena.

 

Ing. Jiří Navrátil Jan Čech
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatel

 

Usnesení z IV/16. RMČ 13.8.2003


IV/16/1 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 45, 51/1 a 51/2 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem pozemků p.č. 45 zastavěná plocha o výměra 103 m2 a p.č. 51/2 zastavěná plocha o výměře 28 m2 panu Štefanovi, Černovičky 42, Brno a nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 51/1 o výměře 46 m2, nadále trvá na pronájmu z úrovně MČ.
b) Pronájem plochy na reklamu
RMČ souhlasí s pronájmem plochy na umístění 2směrových tabulí o celkovém rozměru 1,3 m2 ve výši 130,-- Kč/m2/rok panu Šidlovi, Podstránská 90, Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
c) Stavebníúprava VTL plynovod DN 500 - úsek Podolí-Slatinka
Rada MČ souhlasí se stavební úpravou VTLplynovodu DN 500 v úseku Podolí-Slatinka dle předložené PD pro ÚR projekční kanceláře GAsAG, spol. s.r.o., Běloruská 6, 625 00 Brno.
d) Oprava a úprava objektu kina Beseda - pan Šťastný
Rada MČ souhlasí s opravou a úpravou prostoru objektu Beseda, Tuřanka 3, dle předložené dokumentace nájemce pana Víta Šťastného, Řípská 18.

 

IV/16/2 Bytový odbor
a) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. 10/03 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1, 3, 5 a Dědická 7, 9, 11 Brno-Slatina"
a1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTIbytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11 Brno-Slatina". Schvaluje text výzvy více zájemcům.
Text výzvy tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
a2) RMČ stanovuje termín propodání nabídek a otevírání obálek na 2.9.2003 v 9:00 hod.
a3) RMČ jmenuje komisi pro otevíránía hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Veselý, Ing. Zůbek, Ing.Machová
Náhradníci: Bc. Stoklásková, JUDr. Dostálová, Ing. Cenek
a4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
Knecht instalo, s.r.o., V aleji 46, 620 00Brno
OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno
PROGIS,s.r.o, Jeronýmona 23, 618 00 Brno
Petr Trojan, voda+topení, Vltavská 19, 627 00 Brno
SANTOP, s.r.o.,Přadlácká 26, 602 00 Brno
Vladimír Šorman, Budínská 22,627 00 Brno
IS INTER - STAV, Jamborova 32, 615 00 Brno
b) Výzvavíce zájemcům o veřejnou zakázku č 11/03 „GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29 Brno-Slatina"
b1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „GO ploché střechy bytového domuRousínovská 25, 27, 29 Brno-Slatina. Schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a je uložen na BO.
b2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 2.9.2003 v10:00 hod.
b3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Keberle, JUDr. Janků, Ing. Veselý, Ing. Machová, Ing. Zůbek
Náhradníci:Bc. Stoklásková, JUDr. Dostálová, Ing. Cenek
b4)RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
IZOKRAT, s.r.o., Šmahova 112, 627 00 Brno
EKOIZOL, s.r.o., Výstaviště1, 660 91 Brno
ELBAX, s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno
Aleš Válek,Berkova 112, 612 00 Brno
c) Výběrové řízení „Rekonstrukce ZTI, plyn - Tilhonova67"
c1) RMČ bere na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek vevýběrovém řízení „Rekonstrukce ZTI, plynu - Tilhonova 67".
c2) RMČ vybírá jakododavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce ZTI, plyn - Tilhonova 67" firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno v limitní ceně 638 tis. Kč vč. DPH a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
d) Výměnabytu - Marie Fabiánová, Rousínovská 12
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí Marií Fabiánovou,Rousínovská 12, I. kat., 2+1 a p. Miroslavem Šebestou, Strakatého 3, I. kat., 1+1 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Miroslavem Šebestou na dobu neurčitou.
e) Změna smlouvy - Ivan a Iboja Dankovi,Bedřichovická 19
e1) RMČ ruší Smlouvu o ubytování č. PU 1/2000 ze dne 23.10.2000 se sourozenciIvan Danko a Iboja Danková na přechodné ubytování v domě Bedřichovická 19, Brno-Slatina k datu 31.8.2003, a to dohodou smluvních stran.
e2) RMČ schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s Ivanem Dankem a Ibojou Dankovouna pronájem obecního bytu č.6 v Brně-Slatině na ul. Bedřichovická 19 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy. Užívací poměr vznikne 1.9.2003, na dobu neurčitou.
e3) RMČ vyjímá sourozence Dankovy z pořadníku naobecní byt, který byl schválen RMČ pod bodem 62/2b ze dne27.2.2002.
f) Pořadník na přiděleníobecního bytu
RMČ schvaluje níže uvedený pořadník na přidělení obecního bytu pro r.2003:
1. místo - Libor Vala, Vlárská 7
2. místo - Dana Slezáková, Strážnická13
3. místo - Lubomír Malý, Bučovická 12
4. místo - DanielBuryan, Prostějovská 18
5. místo - Kamila Velanová, Přemyslovo nám.15
a Lada Vlachová, Dědická 4 z pořadníku r. 2002.

 

IV/16/3 TEZ
a) Žádost o souhlas se zpracováním TEZ „Obchvat ul. edřichovická, Krejčího,Šlapanická"
RMČ schvaluje žádost o souhlas se zpracováním TEZ na výstavbu „Obchvatu ul.Bedřichovická, Krejčího, Šlapanická".
b) Žádost o souhlas se zpracováním TEZ „ Výstavbaulic Za kostelem a Šikova"
RMČ schvaluje žádost o souhlas se zpracováním TEZ „Výstavbaulic Za kostelem a Šikova".

 

IV/16/5 Žádost pořadatele hodů astárků o povolení předhodové zábavy 12. 9. 2003 a prominutí místního poplatku ze vstupného
a)RMČ povoluje p. Šauerovi spolu se slatinskými stárky uspořádání předhodové zábavy dne 12.9.2003 v době od 20,00 do 03,00 hod. v areálu na Přemyslově nám. 22/24 za podmínek, že bude po 22. hodině přiměřeně minimalizováno rušení okolí nadměrným hlukem nebo chováním účastníků zábavy.
b) RMČ promíjí na akci uvedenou ad a) místní poplatkyze vstupného.

 

IV/16/6 Informace
MŠJihomoravské nám. 3/5
RMČ bere na vědomí zápis z jednání ze dne 23.7.2003 ve věci vyjasnění záležitostí rekonstrukce v MŠ v objektu Jihomoravské nám. 3 a ukládá místostarostovi celou záležitost dořešit a o výsledku informovat radu.

 

Ing. Jíří Navrátil Ing. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatina místostarosta

 

Zápis z IV/15. RMČ 23.7.2003

Jednání zahájil a vedl p. starosta
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Čechová. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o bod IV/15/11b Posudek EIAna Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. a schválen. 4-0-0

 

IV/15/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003
Materiál předložila pí Wiesnerová. Výrazně vyšší příjmovou část odůvodnila převodem finančních prostředků z VHČ na nástavby. Dále upozornila na vysoké % některých položek. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
b)Rozpočtové opatření 7/2003
Jedná se o RO, kterým se zvyšují příjmy, financování i výdaje rozpočtu, vyplývá ze schválení dotace a půjčky na regeneraci panelového domu Bučovická 14, 16, 18 ZMB MČ Brno-Slatina. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
c) Odepsání nedobytných pohledávek
Jedná se o odepsání pohledávek na vyplacené výživné za neplatící rodiče. Pí Wiesnerová sdělila důvody odepsání. Poté byl návrh na usnesení schválen bez diskuze. 4-0-0
d) Odepsání nedobytných pohledávek- neivest. náklady v MŠ
Jde o odepsání pohledávek na neinvestiční náklady za žáky v MŠ Jihomoravské n. 4 a 5 za neplatící obec, resp. rodiče. Po vysvětlení byl návrh na usnesení schválen bez diskuze. 4-0-0
e) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
Pí Wiesnerová vysvětlila žádost ředitelky ŠJ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu do 80 tis. Kč na zakoupení nářezového stroje. Stav na investičním fondu ŠJ k 30.6.2003 je 108 137,- Kč. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0

 

IV/15/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemku p.č. 309 v k.ú. Slatina-aktualizace
MO MMB požádal v měsíci září 2001 MČ o vyjádření k pronájmu pozemku pod RD p.č. 309 o výměře 153 m2 (lokalita Podstránská) p. Rezové, Podstránská 51, která vlastní 1/9 objektu bydlení a je jeho jedinou uživatelkou. Účelem pronájmu pozemku je vypořádání vztahu pronajímatele jako vlastníka pozemku a nájemce jako spoluvlastníka a uživatele stavby na tomto pozemku.
RMČ na svém 55. zasedání dne 26.9.2001 souhlasila s pronájmem tohoto pozemku. V současné době MOMMB připravuje materiály na dispozici s pozemkem a žádá o jeho aktualizaci souhlasu. Usnesení bylo schváleno v upraveném znění. 4-0-0
b) Pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina
MO MMB žádá MČ o vyjádření k pronájmu těchto pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina: p.č. 673/4, 21, 36, 48, 31, 24, 22, 25, 26, 47, 7, 30, 10, 14, a 32 v k.ú. Slatina. Tyto pozemky nejsou zastavěny stavbami, pouze na pozemku p.č. 673/36 se nachází stavba trafostanice.
Vzhledem ke skutečnosti upuštění od žádosti o svěření pozemků a z důvodu, že pozemky jsou dotčeny uplatněným restitučním nárokem, o kterém nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, žádá MO MMB o vyjádření k pronájmu všech výše uvedených nezastavěných pozemků z úrovně města Brna. Po vysvětlení byl bez diskuze návrh na usnesení schválen. 4-0-0
c) Vyjádření k prodeji, příp. pronájmu pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Slatina-aktualizace
MO MMB žádá o vyjádření k prodeji, příp. pronájmu z úrovně m. Brna části pozemku p.č. 494/1 pí Marii Katolické, bytem Černovičky 49, Brno-o výměře 192 m2. MO ÚMČ požádal MO MMB dne 16.7.2001 o svěření celého pozemku p.č. 494/1 o výměře 1162 m2.
Během projednání dorazil p. Čech.
Návrh na usnesení byl po diskusi schválen. 5-0-0
d) Prodej pozemků p.č. 53 a p.č. 54 v k.ú. Slatina
S bodem seznámila pí Rotreklová. P. Jiří Přibyl, bytem Útěchovská 92, Brno žádá MČ o vyjádření k prodeji pozemků v lokalitě Černovičky-p.č. 53-pod RD o výměře 134 m2 a p.č. 54-zahrada o výměře 106 m2 . Rodinný dům je v jeho vlastnictví, pozemek p.č. 54 (okolo RD) má p. Přibyl od MČ pronajatý a řádně platí. Návrh byl schválen bez diskuze. 4-0-1
e) Prodej pozemku p.č. 2252/99 v k.ú. Slatina
Firma Jaroslav Chobola, Boettingrova 34, Brno žádá MČ o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2252/99 o výměře 156 m2 při ul. Řípská . Pí Rotreklová upřesnila situaci na geometrickém plánu pozemků. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 5-0-0
Po schválení přišla pí Dostálová.

 

IV/15/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003
Uvedl p. Zůbek, p. Cenek položil dotaz na č. účtu 51812181426-p. Zůbek sdělil, že bylo překročeno z důvodu projektů na regeneraci BD Bučovická 14,16,18. Dále upozornil na snížení celkové výše dluhu a penále. P. Čech se ptal na výše záloh na služby-k1.8.2003 byly sníženy. Upravený návrh na usnesení byl schválen. 6-0-0
b) Splátkový kalendář-Helena Novosádyová, Rousínovská 24
Dne 8.7.2003 se uskutečnilo jednání na BO zaúčasti: pí Novosádyová, pí Loci, Ing. Keberle, Ing. Zůbek. Předmětem jednání bylo uzavření splátkového kalendáře s dlužníkem - pí Novosádyová - na úhradu dlužného nájemného do data 06/03, které činí 20.199,- Kč. P. Zůbek podrobně seznámil se zápisem z výše uvedeného jednání. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 6-0-0
c)Výměna bytu Zdenka Jašová, Rousínovská 24
Zdenka Jašová, Rousínovská 24, 1+1 - Martin Kolařík, Bratislavská 72/74, 1+1, III. kat., soukr. dům.
Návrh na usnesení byl schválen. 6-0-0
d) Výměna bytu Patrik Stančo, Tilhonova 61
Lenka Kunstová, Bendlova 25, 1+kk, kat. I., soukr. dům - Patrik Stančo, Tilhonova 61, 2+1, II. kat. Provedeno místní šetření u p. Stanča. Bylo zjištěno: Nájemce se v bytě zdržuje občas. Nemocnou matku ošetřuje mimo Brno (Odolena Voda), pracuje jako řidič. Dále bylo provedeno místní šetření v bytě pí Kunstové, bez připomínek. Návrh na usnesení byl změněn a schválen. 6-0-0
e) Výměna bytu Jana Milánová, Vlnitá 21
Jana Milánová, Vlnitá 21, 2+1,kat. I., - Vladimír Boháč, Vlkova 11, 3+1, SBD Mír U p. Boháče provedeno místní šetření. Návrh na usnesení byl pozměněna přijat. 5-0-1
f) Prodloužení nájemní smlouvy-Tereza Matoušková, Kroměřížská 4
Pí Matoušková, Kroměřížská 4 získala byt přechodem nájmu po svém otci. V loňském roce neplatila nájem, dluh za ní uhradil otec. Od té doby bez dluhů a problémů. Po krátké diskusi byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0
g) Prodloužení nájemní smlouvy - Ladislav Kinc, Rousínovská 17
P. Kinc požádalo prodloužení nájemní smlouvy na nebyt. prostor za účelem uskladnění věcí z domácnosti. Smlouva končí k 31.7.2003. Dluhy nemá. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
h) Rozvoj městské části Brno-Slatina
Uvedl p. starosta, po diskuzi staženo z programu.

 

Dále byl projednán bod
IV/15/8c Stížnost pí Fialové, Bučovická17, Bo
p. Zůbek podal informace ze strany BO. Bylo dohodnuto, že BO provede prohlídku bytu a zjistí skutečnosti.

 

IV/15/4 Žádost Lioliose Vangelise o znovuposouzení záboru VP pro umístění reklamního zařízení na par. č. 2952/3
Uvedl a upřesnil p. Janků.
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 6-0-0

 

IV/15/5 Pronájem učebny na Přemyslově nám. 18 OS Přemyslovo náměstí
Uvedla pí tajemnice. Občanské sdružení Přemyslovo náměstí se v lednu 2003 obrátilo na RMČ se žádostí o pronájem učebny v objektu Přemyslovo náměstí 18 a zároveň o prominutí nájemného. Diskuze se týkala obecně zásad pronajímání učeben. Návrhna usnesení byl upraven a schválen. 6-0-0

 

IV/15/6 Technické služby Brno-Slatina
Uvedla pí tajemnice.
Usnesení vyplynulo z diskuze a bylo schváleno. 6-0-0

 

IV/15/7 Záměr „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice na šestipruhové uspořádání“
Uvedl p. starosta. Poté proběhla diskuze, z níž vyplynulo, že je nutno vypracovat dokumentaci EIA, a to zejména s důrazem na protihluková opatření v zóně Přední Šlapanská (200,5 km-203 km). Návrh na usnesení byl schválen.

 

IV/15/8 Stížnosti občanů
a) BOMASO
Uvedl p. starosta. Předal stížnost pí Gillarové k prošetření dle vyhlášky o životním prostředí. Dále vyplynulo z diskuze usnesení o podání podnětu na Živnostenský úřad.
b) Diskotéka Las Pegas
Bez diskuze. Návrh na usnesení byl po úpravě v bodě 2) schválen. 6-0-0

 

IV/15/10 KD Černovičky
Uvedl p. starosta. Současný nájemce fy D.T.MI, s.r.o. navrhuje na základě předloženého návrhu zpracovaného Ing. arch. Šmédkem provést stavební úpravy interiéru, které umožní lepší využití objektu pro restaurační účely. Z diskuze vyplynulo, že podmínkou pro přestavbu dle přiloženého návrhu, je upravení jedné místnosti pro potřeby MČ.
Návrh na usnesení byl přijat. 4-0-1

 

IV/15/11 Informace
a) Činnost Klubu důchodců MČ Brno-Slatina v 1. pololetí r. 2003
Uvedla pí tajemnice. RMČ vzala předložený materiál na vědomí.
b) SAKO
c) Dokumentace SS BPZ
Uvedl p. starosta.

 

IV/15/12 Různé
a) Odstoupení z funkce člena KV ZMČ Brno-Slatina RMČ vzala na vědomí.
b)Odstoupení pí Dostálové od smlouvy o poskytování právních služeb - pí Dostálová navrhuje ukončení smlouvy o právní pomoci k 31.7.2003.
b1) RMČ souhlasí s návrhem JUDr. Dostálové ukončení smlouvy o poskytování právní pomoci MČ k datu 31.7.2003. 3-2-1

 

IV/15/13 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jíří Navrátil Mgr. Olga Čechová
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatelka

Usnesení z IV/15. RMČ 23.7.2003

IV/15/1 Hospodaření s rozpočtem
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003 s příjmy ve výši 23.653 700,94 Kč, financováním ve výši -216 977,60 Kč a výdaji ve výši 20.408 113,48 Kč.
b) Rozpočtové opatření 7/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit RO č. 7/2003, kterým MČ přijímá půjčku ve výši 2.994 tis. Kč a dotaci ve výši 3.200 tis. Kč na regeneraci panelového domu Bučovická 14,16,18. Toto rozpočtové opatření zvyšuje rozpočtové příjmy na 40.562 tis. Kč, financování na 15.563 tis. Kč a výdaje na 56.125 tis. Kč.
c) Odepsání nedobytných pohledávek
c1)RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na vyplacené výživné za p. Janem Strouhalem ve výši 900,- Kč.
c2) RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na vyplacené výživné za p. Jiřím Šťávou ve výši 1 195,- Kč.
c3) RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na vyplacené výživné za p. Jaroslavem Kalitou ve výši 1 920,- Kč.
d) Odepsání nedobytných pohledávek - neinvest. náklady v MŠ
d1) RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na neinvestiční náklady na žáky v MŠ Jihomoravské nám. 5 za dlužníkem obcí Ponětovice, ve výši 3 298,- Kč.
d2) RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na neinvestiční náklady na žáky v MŠ Jihomoravské nám. 4 za dlužníkem pí Michaelou Krškovou, ve výši 5 054,- Kč.
e) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
RMČ souhlasí s čerpáním investičního fondu ŠJ Jihomoravské nám. 2 na zakoupení elektrického nářezového stroje v ceně do 80 000,- Kč.

 

IV/15/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemku p.č. 309 v k.ú.Slatina - aktualizace
RMČ nadále trvá na svém usnesení 55/3 h) ze dne 26.9.2001 - RMČ souhlasí s pronájmem pozemku pod RD p.č. 309 o výměře 151m2 p. Rézové, Podstránská 51, Brno z úrovně MČ.
b) Pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s pronájmem pozemků při ul. Hviezdoslavova p.č. 673/4, 21, 36, 48, 31, 24, 22, 25, 26, 47, 7, 30, 10, 14, a 32 v k.ú. Slatina z úrovně města Brna.
c) Vyjádření k prodeji, příp. pronájmu pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Slatina - aktualizace
RMČ nadále trvá na svém usnesení 71/3ch) ze dne 21.8.2002 a na svěření pozemku za účelem pronájmu z úrovně MČ - RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 494/1 o výměře 192 m2, paní Katolické, Černovičky 49, Brno, vzhledem k tomu, že není dořešen přístup ve zbývajících částech parcely. Po vyřešení koncepce dané lokality lze prodej schválit.
d)Prodej pozemků p.č. 53 a p.č. 54 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 53 - podRD o výměře 134 m2 a nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 54 - zahrada o výměře 106 m2 a trvá na jeho pronájmu z úrovně MČ panu Jiřímu Přibylovi, bytem Útěchovská 92, Brno.
e) Prodej pozemku p.č. 2252/99 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2252/99 o výměře 156 m2 firmě Jaroslav Chobola, Boettingrova 34, Brno.

 

IV/15/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I.pololetí r. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003 s náklady 6.524 939,57 Kč a výnosy 11.211 215,87 Kč.
b) Splátkový kalendář - Helena Novosádyová, Rousínovská 24
RMČ souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s pí Helenou Novosádyovou, Rousínovská 24 na úhradu dlužného nájemného do 06/2003 ve výši 20.199,-Kč. Měsíční splátka dluhu činí 1.130,-Kč po dobu 18 měsíců.
c) Výměna bytu Zdenka Jašová, Rousínovská 24
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Zdenkou Jašovou, Rousínovská 24, 1+1, I. kat. a Martinem Kolaříkem, Bratislavská 72/74, 1+1, III. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Kolaříkem na dobu určitou 1 rok.
d) Výměna bytu Patrik Stančo, Tilhonova 61
RMČ schvaluje výměnu mezi Patrikem Stančo, Tilhonova 61, 2+1, II. kat. a Lenkou Kunstová, Bendlova 25, 1+kk, kat. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Kunstovou na dobu neurčitou.
e) Výměna bytu Jana Milánová, Vlnitá 21
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi Janou Milánovou, Vlnitá 21, 2+1, I. kat. a Vladimírem Boháčem, Vlkova 11, 3+1, I, kat. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Boháčem na dobu určitou 1 rok.
f) Prodloužení nájemní smlouvy - Tereza Matoušková, Kroměřížská 4
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí Terezou Matouškovou, Kroměřížská 4 do 31.7.2005.
g)Prodloužení nájemní smlouvy - Ladislav Kinc, Rousínovská 17
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. Ladislavem Kincem na nebyt. prostor v domě Rousínovská 17 na dobu určitou do 31.7.2005.

 

IV/15/4 Žádost Lioliose Vangelise o znovuposouzení záboru VP pro umístění reklamního zařízení na par. č. 2952/3
a) RMČ ukládá vedoucímu MO ve spolupráci s vedoucím VO projednat s V. Lioliosem uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku o výměře 21m2 se sazbou 100,- Kč/m2/rok s účinností od 1.1.2003, kdy nájemce zaplatí nájemné za celý rok 2003 ve výši 2 100,- Kč při uzavření smlouvy a dále vždy do 15.12. roku předchozího na rok následující s použitím inflační doložky, přičemž se pro uzavření nájemní smlouvy stanoví podmínka doplacení ušlého nájemného za r. 2002 ve výši 702,- Kč a uhrazení poplatku za zábor VP za r. 2002 ve výši 2 440,- Kč a za celý rok 2003 ve výši 7 300,- Kč.
b) RMČ ukládá vedoucímu VO při přistoupení V. Lioliose na smluvní podmínky vypracovat nájemní smlouvu a vydat rozhodnutí o záboru VP podle podmínek a ve výši uvedených ad a)
c) RMČ ukládá vedoucí MO při přistoupení V. Lioliose na smluvní podmínky požádat MMB o rozšíření svěření par. č. 2952/3 za účelem pronájmu na část této nemovitosti o výměře 21 m2.

 

IV/15/5 Pronájem učebny na Přemyslově nám. 18 OS Přemyslovo náměstí
a) RMČ schvaluje bezplatný pronájem učebny na Přemyslově nám.18výboru Občanského sdružení Přemyslovo náměstí za účelem jeho zasedání dne 22.7.2003.
b) RMČ ukládá VO připravit zásady pronájmu učeben a sálu v budově staré radnice neziskovým organizacím s ohledem na stanovení výše nájemného.

 

IV/15/6 Technické služby Brno - Slatina
RMČ přiznává řediteli Technických služeb Brno - Slatina mimořádnou odměnu za II./IV. r. 2003 ve výši 80% řádné měsíční odměny.

 

IV/15/7 Záměr "Rozšíření dálnice D1 vúseku Kývalka-Holubice na šestipruhové uspořádání"
RMČ požaduje vypracování dokumentace posouzení životního prostředí (EIA) a pověřuje starostu odesláním stanoviska MČ, které spočívá v požadavku na vypracování dokumentace EIA s důrazem na protihluková opatření v zóně Přední Šlapanská, na Ministerstvo životního prostředí.

 

IV/15/8 Stížnosti občanů
a) BOMASo, a.s., Kikerleho 17, Brno
RMČ doporučuje dále podat podnět Živnostenskému úřadu města Brna na prošetření oprávněnosti podnikání firmy BOMASo, a.s. v oblasti výroby surovin pro krmiva.
b)Diskotéka Las Pegas
1)RMČ doporučuje ZMČ omezit v souladu s vyhláškou města Brna č. 1/2003 konec provozní doby podniků na území MČ Brno - Slatina, lokalita ulice Langrova následovně:
- konec provozní doby Ne - Čt do 22.00 hod.
- konec provozní doby Pá - So do 24.00 hod.
2) RMČ doporučuje ZMČ Brno-Slatina požádat ZMB o úpravu konce veřejné produkce na území MČBrno-Slatina, lokalita ulice Langrova, ve smyslu vyhlášky MMB k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně. Konec provozní doby: Ne-Čt do 22.00 hod., Pá-So do 24.00 hod.

 

IV/15/10 KD Černovičky
a) RMČ souhlasí s předloženými stavebními úpravami objektu KD Černovičky za předpokladu souhlasu MO MMB.
b) RMČ ukládá majetkovému odboru vykonávat dozor vlastníka nemovitosti nad průběhem realizace stavebních prací fy D.T.MI, s.r.o. na KD Černovičky.

 

Ing. JíříNavrátil Ing. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatina místostarosta

Zápis z IV/14. RMČ 2.7.2003

Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Čech. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/14/3f) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI a plynu v domě Tilhonova 67"
IV/14/3g) Půjčka z FBVmB
a schválen. 4-0-0

 

IV/14/1 Hospodaření s rozpočtem
Žádost finančního výboru
Kontrolní skupina finančního výboru ve složení p. Evžen Šik a p. Miroslav Smutný prováděla dle plánu činnosti FV schváleného ZMČ kontrolu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Jihomoravské nám. 2. Kontrolu však nemohla dokončit, protože hospodářka ZŠ pí Roušová opakovaně odmítla vydat počítačové sestavy, které po ní požadovali. Rada proto uložila tuto povinnost ředitelce školy. 4-0-0

 

IV/14/2 Hospodaření s majetkem
Žádost o vyjádření k návrhu projektové dokumentace-K1 Dědická-instalace DPS
Firma THERMO Plus, s.r.o., Obřanská 60, Brno žádá MČ o vyjádření k realizaci stavby "K1Dědická-instalace DPS". Projektová dokumentace řeší změnu systému dodávky tepla pro bytové domy na ulici Dědická a Bučovická. Rada návrh usnesení MaKo doplnila o podmínku realizace mimo topnou sezónu a poté ho schválila. 4-0-0

 

IV/14/3 Bytový odbor
a) Splátkový kalendář-Helena Novosádyová, Rousínovská 24
Dne 25.6.2003 se dostavila výše uvedená nájemkyně na BO se žádostí o uzavření splátkového kalendáře. Dluh na nájmu do 04/03 .... 14.841,-Kč, poplatek z prodlení (do 25.6.2003) .... 11.321,40 Kč. Dluh celkem .... 26.162,40 Kč. Měsíčně je schopna splácet, mimo řádného nájmu 3.336,-Kč, částku 2.000,-Kč. Diskuse se týkala reálné možnosti splácet dluh. Rada proto požaduje znovuprojednání splátkového kalendáře. 4-0-0.
Z diskuze zároveň vyplynul souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou. 4-0-0
b) Výměny bytů
b1) Ilona Sudová, Tilhonova 97,Brno
S navrhovanou výměnou bytů souhlasila rada bez další diskuze. 4-0-0
b2) Jašová Zdeňka, Rousínovská 24, Brno
P. Jašová požádala o výměnu bytu. Vzhledem k tomu, že rada nemá zatím ke směně vyjádření bytové komise, tak výměnu neprojednávala. S ohledem na skutečnost, že p. Jašové však vypršela nájemní smlouva, rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na tento byt na dobu určitou do 30.9.2003. 4-0-0
c) Výpověď z nájmu bytu (OZ §711, odst.1h) p. Štefka, Rousínovská 20,Brno
Pan Drahomír Štefka žije od 2.1.2003 v ÚSP , kde je přihlášen k trvalému pobytu. Obecní byt 1+1 na ul. Rousínovská 20 nepoužívá. Po diskuzi rada schválila záměr výpovědi z bytu a uložila BO nadále v této záležitosti jednat. 4-0-0
d) Pořadník na byty v nástavbách Tilhonova 81-89
Pořadník na byty v nástavbách, který podle radou schválených kritérií navrhla bytová komise, rada bez diskuze schválila. 4-0-0
e) Prominutí penále - Olga Minaříková, Tilhonova 51
Paní Olga Minaříková, Tilhonova 51 požádala o prominutí penále 232,40 Kč za pozdní úhradu nájmu za období 11/02 a 12/02. Rada akceptovala návrh bytové komise a penále neprominula. 4-0-0
f) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI a plynu v domě Tilhonova 67"
Rada vypsala výběrové řízení na shora uvedenou zakázku a schválila text výzvy, 4-0-0
stanovila termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 4-0-0
a dále jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 4-0-0
Navrhovaný seznam obesílaných firem doplnila o dvě další a schválila. 4-0-0
g) Půjčka FBVmB
Vedoucí BO informoval radu o termínu podání žádostí o půjčku a příspěvek z FBVmB. Rada toto vzala na vědomí a uložila ved. BO požádat o tyto dotace na nástavby Vlnitá 8 a,b a regeneraci jednoho panelového domu. Dále rada vzala na vědomí, že příští termín pro podání žádostí je 15. leden 2004.

 

IV/14/4 Klub důchodců
Rada se zabývala způsobem transformace klubu důchodců, který v současné době nadále pracuje jako zálohová organizace. Členové rady obdrželi písemnou informaci o dvou možných způsobech řešení tohoto stavu. Po diskuzi rada uložila vedení radnice projednat tuto záležitost s výborem klubu důchodců a o jejich stanovisku informovat radu. 4-0-0

 

IV/14/5 Bezúplatný pronájem sálu radnice školským organizacím zřízeným MČ Brno-Slatina
Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 4-0-0

 

IV/13/6 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří Navrátil Jan Čech
starosta ověřovatel

Usnesení z IV/14. RMČ 2.7.2003

IV/14/1 Hospodaření s rozpočtem
Žádost finančního výboru
RMČ ukládá ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2 povinnost předložit kontrolní skupině finančního výboru ve složení p. Evžen Šik a p. Miroslav Smutný materiály, které ke kontrole hospodaření požadují v termínu do 31.7.2003.

 

IV/14/2 Hospodaření s majetkem
Žádost o vyjádření k návrhu projektové dokumentace- K1 Dědická - instalace DPS
RMČ souhlasí s akcí "K1 Dědická - instalace DPS" firmy THERMOPlus, s.r.o., Obřanská 60, Brno, za podmínky uvedení dotčených pozemků do původního stavu a provádění akce mimo topnou sezónu.

 

IV/14/3 Bytový odbor
a)Splátkový kalendář - Helena Novosádyová, Rousínovská 24
a1) RMČ ukládá BO, SO a právníkovi, aby spolu s p. Novosádyovou projednali znovu otázku splátkového kalendáře s ohledem na výši splátek a nový návrh předložili na nejbližším zasedání RMČ.
a2) RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. Novosádyovou na byt Rousínovská 24 na dobu určitou do 30.9.2003.
b) Výměny bytů
b1) Ilona Sudová, Tilhonova 97, Brno
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi:
Ilona Sudová, Tilhonova 97, 1+1, II. kat. a Helenou Sudovou, Kabátníkova 12, 3+1, I. kat. MČ Královo Pole a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy.
b2) Jašová Zdeňka, Rousínovská 24, Brno
RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. Jašovou na byt Rousínovská 24 na dobu určitou do30.9.2003.
c) Výpověď z nájmu bytu (OZ §711, odst.1h) p. Štefka, Rousínovská 20, Brno
RMČ schvaluje záměr výpovědi z nájmu bytu na Rousínovské 20 p. Štefkovi a ukládá BO jednat v této věci s nájemcem.
d) Pořadník na byty v nástavbách Tilhonova 81-89
RMČ schvaluje pořadník na nástavby BD Tilhonova 81-89, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na bytovém odboru.
e) Prominutí penále
RMČ nepromíjí p. Olze Minaříkové, Tilhonova 51 penále ve výši 232,40 Kč za pozdní úhradu nájmu z bytu za období 11 - 12/02.
f)Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI a plynu v domě Tilhonova 67"
f1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI a plynu v domě Tilhonova 67" a schvaluje text výzvy více zájemcům. Text výzvy tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení a je uložen na BO.
f2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 29.7.2003 v 10.00 hod.
f3) RMČ jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení: ing. Keberle, JUDr. Janků, ing. Veselý, ing. Zůbek, ing. Machová.
Náhradníky jmenuje ing. Cenka, JUDr. Dostálovou.
f4) RMČ schvaluje seznam obesílaných firem:
 • Knecht instalo, s.r.o., V aleji 46, 620 00 Brno,
 • OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno,
 • Libor Popela, Bedřichovická 21, 627 00 Brno,
 • Vlastimil Lukášek, O. Veselého 6a, 627 00 Brno,
 • Jaroslav Blatný, Trnkova 43, 628 00 Brno,
 • INTER STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno

 

IV/14/4 Klub důchodců
RMČ ukládá vedení úřadu projednat záležitost transformace činnosti Klubu důchodců s výborem klubu důchodců a o jejich stanovisku informovat radu.

 

IV/14/5 Bezúplatný pronájem sálu radnice školským organizacím zřízeným MČ Brno-Slatina
a) RMČ stanoví, že počínaje od 3.7.2003 se školským příspěvkovým organizacím zřízeným MČBrno-Slatina poskytuje v průběhu školního roku pronájem sálu radnice na Přemyslově nám. 18 bezúplatně pro neziskové akce kulturního a výchovného charakteru určené pro žáky těchto školských organizací.
b) RMČ ukládá všeobecnému odboru postupovat podle tohoto rozhodnutí a po skončení školního roku 2003/2004 ukládá vedoucímu všeobecného odboru provést vyhodnocení uplatňování tohoto postupu v termínu do 31.8.2004.

 

Ing. Jíří Navrátil Ing. František Keberle
starosta MČBrno-Slatina místostarosta

Zápis z IV/13. RMČ 18.6.2003


Jednání zahájil a vedl starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek. 5-0-1
Program jednání byl doplněn o body:
IV/13/3 f) Prodloužení nájemních smluv
IV/13/3 g) Jašová Zdeňka, Rousínovská 24
IV/13/11 Různé
a poté schválen. 6-0-0

 

IV/13/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
Bod uvedla p. Wiesnerová. Informace k žádosti doplnila p. Skolková. Poté byl návrh na usnesení schválen. 6-0-0
b) Výsledky hospodaření HČ za I. - V. 2003
P. Wiesnerová při shrnutí výsledků hospodaření upozornila na zvýšenou spotřebu plynu na hasičce. Návrh na usnesení byl schválen bez další diskuse. 6-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 6/2003
Obsahem tohoto RO je finanční vypořádání s m. Brnem za rok 2002 a státní dotace na referendum. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuse. 6-0-0
d) Rozpočtový výhled na 2004 - 2008
Materiál podrobně vysvětlila p. Wiesnerová, p. starosta ji doplnil. P. Cenek upozornil na chybu v běžně volitelných výdajích na rok 2004. Po opravě bylo navrhované usnesení přijato. 6-0-0

 

IV/13/2 Hospodaření s majetkem- předkládá ing. Rotreklová
a) Zřízení dětského hřiště
Paní Zuzana Hradská, Podstránská 14žádá MČ o souhlas se zřízením dětského hřiště při ul. Podstránská na pozemku p.č. 488 o výměře 32 m2. Jedná se o park, který je po obvodu osázen jehličnany, listnatými stromy a keři, plocha je travnatá. referát ŽP ÚMČ souhlasí se zbudováním hřiště za podmínky respektování Vyhlášky č. 10/1994 o zeleni v městě Brně (zachování travnaté plochy, hrací prvky umístit mimo koruny stromů a min. 1,5 m od stromů). Členové MaKo souhlasí se zbudováním hřiště i s přemístěním hracích prvků z původního hřiště. Návrh na usnesení byl doplněn a schválen bez další diskuse. 7-0-0
b) Zbudování lehké stavby a ohrádky na popelnice
Předsedkyně osadního výboru ul. Slatinka paní Oldřiška Rumpíková, Slatinka 16 žádá MČ o vyjádření ke zbudování lehké stavby (altán) na pozemku p.č. 2424 (park) za účelem projednávání uličních záležitostí. Dále žádá o vyjádření ke zbudování ohrádky na popelnice občanů ulice Slatinka na pozemku p.č. 2370 (parkoviště). Oba pozemky jsou ve vlastnictví města Brna, obě stavby budou zbudovány svépomocí na vlastní náklady občanů ul. Slatinka. Členové MaKo nemají námitek a rada rovněž souhlasila za podmínky, že stavba bude prováděna v souladu se stavebním zákonem. Dohlížet bude majetkový odbor. 7-0-0
c) Prodej pozemku p.č. 1589/9
Firma SmiPe s.r.o., Tilhonova 12 požádala MČ o vyjádření k prodeji event.. pronájmu pozemku p.č. 1589/9 o výměře 1 m2. Jedná se o pozemek pod elektrorozvodnou skříní ve dvoře býv. prodejny. Členové MaKo souhlasí s prodejem zastavěného pozemku, neboť s prodejem obou okolních pozemků (p.č. 1589/2 a 1589/3) již RMČ souhlas dala. Návrh byl přijat bez další diskuze. 7-0-0
d) Pronájem části pozemků p.č. 1586 a 1588
Firma SmiPe s.r.o., Tilhonova 12požádala MČ o pronájem části pozemku p.č. 1586 o výměře 4,5 m2a části pozemku p.č. 1588 o výměře 4 m2. Jako důvod uvádí, že na základě schváleného územního rozhodnutí č. 175 je nucena z bezpečnostních a požárních důvodů vybudovat únikové schodiště, které bude částečně zasahovat (celkem 8,5 m2 ) do výše uvedených pozemků města Brna. Členové Mako souhlasí. Rada s pronájmem souhlasila a stanovila výši pronájmu. 7-0-0
e) Povolení vstupu na pozemky
Stavební firma STAVOPROJEKTA, a.s. Kounicova 67, Brno jako zhotovitel stavby "Regenerace bytového domu Bučovická 14, 16, 18, Brno-Slatina" žádá MČ o povolení vstupu na přilehlé pozemky v okolí výše uvedeného domu. Členové MaKo nemají námitek za podmínky uvedení pozemků do původního stavu. Rada s návrhem usnesení souhlasila bez diskuse. 7-0-0
f) Návrh oprav chodníků ve Slatině - informace
MČ má pro rok 2003 v rozpočtu na opravy a udržování komunikací částku 250 tis. Kč. Rada se seznámila s cenovými nabídkami na vytipované větší opravy a souhlasí s vystavením objednávky na 3 akce. Rada ponechává rezervu cca 50 tis. Kč na provádění drobných oprav. 7-0-0

 

IV/13/3 Bytový odbor
Body předložené majetkovým odborem byly projednány před bodem IV/13/2.
a) Hospodaření VHČ za I. - V./2003
S výsledky hospodaření radu podrobně seznámil p. Zůbek. Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuse. 6 - 0 - 0
b) Pravidla pro pronajímání obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila na jednání p. Dostálová.
P. starosta podal informace ze Sněmu starostů o připravovaných celoměstských pravidlech o pronajímání bytů. Vzhledem k této skutečnosti rada rozhodla, že stávající pravidla pro pronajímání bytů zůstanou zatím v platnosti. Připravené návrhy jak z bytové komise, tak z klubu zastupitelů KSČM budou postoupeny MMB pro potřebu bytového odboru. 6-1-0
c) Pořadník na byty v nástavbách Tilhonova 81-89
Rada stanovila kritéria pro sestavení pořadníku na byty v nástavbách. 7-0-0
d) Nájemné z nebytových prostor
Rada souhlasila s návrhem BO nezvyšovat k datu 1.7. nájemného za nebytové prostory v návaznosti na míru inflace minulého roku dle ČSÚ. Míra inflace za r. 2002 byla 1,3%. 7-0-0
e) Bytový dům Prostějovská 7, 9, 11 - vyjmutí ze seznamu domů určených k prodeji
P. Zůbek uvedl radě důvody (zejména neekonomičnost), které vedou BO k předloženému návrhu. Poté byl návrh na usnesení schválen. 7-0-0
f) Prodloužení nájemních smluv
Rada projednala a souhlasila s prodloužením nájemních smluv nájemcům, kterým končí nájemní vztah v červnu a červenci letošního roku. 7-0-0
g) Jašová Zdeňka, Rousínovská 24 - uvolnění bytu po skončení nájemního vztahu
P. Zůbek podal radě informaci o aktuálním stavu ve věci uvolnění bytu po skončení nájemního vztahu.
Vzhledem k tomu, že p. Jašová byt sama neuvolní, bude BO zajišťovat vyklizení bytu20.6. za dohledu zástupců MP. Z diskuze vyplynulo, že BO nemá zajištěn dohled notáře nebo soudního exekutora, rada proto vzala na vědomí, že p. Jašová bude byt nadále užívat bez právního důvodu do doby zajištění všech potřebných formalit nutných při vyklizení bytu. 7-0-0
h) Výměny bytů
Rada na návrh bytové komise schválila jednu výměnu bytu. 7-0-0

 

IV/13/4 Návrh na zrušení vyhlášky města Brna č. 12/1993 o podmínkách chovu zvířat na území města Brna
Rada schválila návrh referátu ŽP bez další diskuze. 6-1-0

 

IV/13/5Komise
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání komisí: sociální 2.6., bytová 9.6., majetková10.6.
a) Sociální komise
Rada odvolala z funkce člena sociální komise p. Irenu Sochovou na základě její vlastní žádosti. 7-0-0

 

IV/13/6 Návrh členů zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Skupina zastupitelů požádala o zařazení následujících bodů do programu jednání ZMČ dne 26.6.
a) Návrh na odvolání Bc. Ivana Ondříka z funkce předsedy a člena Kontrolního výboru ZMČ Brno-Slatina
b) Návrh na odvolání JUDr. Margity Dostálové z funkce členky RMČ Brno-Slatina
c) Návrh na odvolání Mgr. Heleny Skolkové z funkce členky RMČ Brno-Slatina
d) Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina
K bodu ad a)
Starosta radu informoval, že požádal o vyjádření k této otázce JUDr. Janu Brabcovou, vedoucí právního oddělení organizačního odboru MMB. Dle jejího sdělení by jednání výborů mělo probíhat na základě ustálených pravidel - jednacích řádů výborů, které by mimo jiné mohly upravovat i zásady jednání - např.
- že po dobu řešení konkrétního případu, nebudou třetím osobám poskytovány dílčí informace.
- povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích řešených osob
- povinnost zachovávat mlčenlivost o věcech, které jsou předmětem obchodního tajemství
O citované formulaci - Aktu mlčenlivosti" se vyjádřila jako o nepřesném vyjádření výše popsaného. Rada vzala její vyjádření na vědomí a za této situace nepovažuje důvody pro odvolání za tak závažné, aby vedly k návrhu na odvolání. Hlasování o nezařazení do programu jednání: 6-0-1
K bodu ad b) starosta radu rovněž informovalo tom, že JUDr. Brabcová sdělila, že poskytování právní pomoci bytovému odboru ÚMČ členkou rady není v rozporu se zákonem o obcích, o volbách do zastupitelstev obcí a ani zákonem o zadávání veřejných zakázek. Rada naopak tento způsob spolupráce považuje pro městskou část za výhodný. Hlasování o nezařazení: 5-0-2
u návrhu ad c) se rada shodla na tom, že uváděný hlavní důvod - pasivita na jednáních ZMČ není důvodem k odvolání z funkce členky rady. Dle názoru rady nepřísluší ji řešit kandidaturu v komunálních volbách a členství v jiném politickém klubu zastupitelstva a domnívá se, že ani zastupitelstvu. Naopak se rada shodla na tom, že aktivita členů ZMČ by se měla posuzovat nikoliv jen vystupováním na jednáních ZMČ, ale podle práce prospěšné pro městskou část (např. v tomto případě práce v občanském sdružení Slatina dětem). Hlasování o nezařazení: 5-0-2
S návrhem ad c) rada souhlasí, neboť dojde k souladu jednacího řádu se zákonem o obcích. Hlasování o zařazení: 7-0-0

 

IV/13/7 Informace
a) Úprava dopravního značení Ráj, Pivodova a Šmahova
Rada vzala informaci o realizaci úpravy dopravního značení na vědomí.

 

IV/13/8 Žádost o prominutí poplatků za zábor VP - Stavoprojekta a.s.
Stavební firma STAVOPROJEKTA, a.s. Kounicova 67, Brno jako zhotovitel stavby "Regenerace bytového domu Bučovická 14, 16, 18, Brno-Slatina" žádá MČ o prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství. Rada s návrhem usnesení souhlasila bez diskuse. 7-0-0

 

IV/13/9 Program zasedání ZMČ
Rada doplnila do programu body z dnešního jednání a program jednání ZMČ schválila.7-0-0

 

IV/13/10 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/13/11 Různé
a) Moštárna
Starosta seznámil radu s návrhem p. Šormana na zachování objektu moštárny, s tím, že by provedl nutné opravy (náklady by se odepisovaly z nájmu) a objekt by využíval ke svým podnikatelským účelům. Vzhledem k tomu, že na tento objekt je vydán demoliční výměr a práce na zahájení demolice jsou rozběhnuty, rada návrh neakceptuje. 7-0-0
b) Zhodnocení oslav 100. výročí založení ZŠ Přemyslovo náměstí a 300. výročí trvání kapličky
Rada vyhodnotila oslavy jako velmi zdařilé a vyslovuje poděkování hlavním organizátorům Mgr. Brankovské, řed. ZŠ a p. Buršíkové, člence slatinského historického kroužku.
c) Zatečení do DD Fantázie
P. tajemnice informovala radu, že v noci ze soboty na neděli praskla přívodní hadička do WC a vytopila objekt. Škody se zatím vyčíslují.
d) Stanovení termínů zasedání RMČ a ZMČ
Rada stanovila termíny zasedání orgánů MČ na II. pololetí r. 2003.

 

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. Karel Cenek
starosta MČ Brno-Slatina ověřovatel

 

Usnesení IV/13. RMČ 18.6.2003

IV/13/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
RMČ doporučuje ZŠ Jihomoravské nám. 2 použít na pořádání výstavy Podzimní fantazie aneb dekorace z přírodnin část prostředků z příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem ŠD.
b)Výsledky hospodaření HČ za I. - V.2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno -Slatina v hlavní činnosti za období I. - V. 2003 s příjmy ve výši 17.791.016,02 Kč, financováním ve výši -108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 14.356.884,42 Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 6/2003, které zobrazuje finanční vypořádání s m. Brnem za rok 2002 a státní dotací na referendum. Toto rozpočtové opatření zvyšuje příjmovou část rozpočtu na 37.362 tis. Kč, financování na 12.569 tis. Kč a výdajovou část na 49.931 tis. Kč.
d) Rozpočtový výhled na 2004- 2008
RMČ doporučuje ZMČ schválit Rozpočtový výhled MČ Brno - Slatina na období r. 2004 -2008.

 

IV/13/2 Hospodaření s majetkem - předkládá ing. Rotreklová
a) Zřízení dětského hřiště
RMČ souhlasí se zřízením dětského hřiště v parku při ul. Podstránská na pozemku p.č. 488 a s přesunutím hracích prvků z hřiště původního za podmínky svépomocných prací občanů a respektování Vyhlášky č. 10/1994 o zeleni v městě Brně a ukládá MO provádět kontrolu hřišť.
b) Zbudování lehké stavby a ohrádky na popelnice
RMČ souhlasí se zbudováním lehké stavby na pozemku p.č. 2424 za účelem projednávání uličních záležitostí a se zbudování ohrádky na popelnice na pozemku p.č. 2370 za podmínky zbudování svépomocí a na vlastní náklady občanů ul. Slatinka.
c) Prodej pozemku p.č. 1589/9
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1589/9 o výměře 1 m2 z úrovně města Brna firmě SmiPe s.r.o., Tilhonova 12, Brno.
d) Pronájem části pozemků p.č. 1586 a 1588
RMČ souhlasí s pronájem části pozemku p.č. 1586 o výměře 4,5 m2 a části pozemku p.č. 1588 o výměře 4 m2 firmě SmiPe s.r.o., Tilhonova 12, Brno za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
e) Povolení vstupu na pozemky
RMČ souhlasí se vstupem na pozemky v k.ú. Slatina: p.č. 2825, 2826, 2827, 2839, 2817, 2818, 2837,2793, a 2953/3 stavební firmě Stavoprojekta a.s., Kounicova 67 za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
f) Návrh oprav chodníků ve Slatině - informace
RMČ schvaluje pro rok2003 plán oprav komunikací takto:
- oprava chodníku při ul. Strážnická za novinovým stánkem v ceně max. 39.000,- Kč
- zbudování chodníku před kotelnou u Alberta - ze zámkové dlažby 90.000,- Kč
- oprava chodníku Dědická - u kotelny K4 (směr do Brna) 70.000,- Kč

 

IV/13/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. - V. 2003
RMČ Brno-Slatina bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I.-V. 2003 s náklady 3.086 514,62 Kč a výnosy ve výši 9.337 790,48 Kč
b) Pravidla pro pronajímání obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina
b1) RMČ ponechává do doby přijetí celoměstských pravidel na pronajímaní obecních bytů stávající pravidla pro pronájem bytu.
b2) RMČ souhlasí s předáním návrhu nových "Pravidel pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina" MMB pro potřeby bytového odboru .
c) Pořadník na byty v nástavbách Tilhonova 81-89
c1) RMČ ukládá bytové komisi sestavit pořadník na byty v nástavbách na ul. Tilhonova 81 - 89 z žadatelů o byt, kteří jsou:
- schopni uhradit v termínu do30.9.2003 předplacený nájem bytu ve výši 350 tis. Kč
- žádost o byt byla podána v termínu do31.12.2002
- žadatel o byt má trvalé bydliště v MČ Slatina.
c2)RMČ ukládá bytové komisi stanovit pořadí v pořadníku podle těchto kritérií:
- žadatelé jsou manželé bezdětní   2 body
- za každé dítě   2 body
- délka podání žádosti o byt do 1 roku 0 bodů
  1-2 roky 1bod
  2-3 roky 2 body
  3-4 roky 3 body
  4 a více let 4 body
- uplatnění nároku na byt z titulu soudní výpovědi, přičemž se jedná o rozvedeného manžela, který má svěřeno do výchovy alespoň jedno dítě   2 body
RMČ Brno-Slatina souhlasí s navrženým pořadníkem na byty v nástavbách domů Tilhonova 81-89
d) Nájemné z nebytových prostor
RMČ ukládá BO nezvyšovat k1.7.2003 nájemné za nebytové prostory.
e) Bytový dům Prostějovská 7, 9, 11 - vyjmutí ze seznamu domů určených k prodeji
RMČ doporučuje ZMČ bytový trojsekční dům Prostějovská 7, 9, 11neprodávat.
f) Prodloužení nájemních smluv
RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv s těmito nájemníky:
Olga Minaříková, Tilhonova 51 do 30.6.2004
Soňa Brychtová, Rousínovská 36 do 19.6.2005
Daniel Klofáč, Vlnitá 21 do 31.7.2005
Olga Porybná, Bučovická 12 do 31.7.2005
Kamil Rojko, Vlnitá 25 do 30.6.2005
Tomáš Zdražil, Rousínovská 30 do 31.7.2005
g) Zdeňka Jašová, Rousínovská 24 - uvolnění bytu po skončení nájmu
RMČ bere na vědomí, že p. Zdeňka Jašová, Rousínovská 24 bude nadále užívat byt na Rousínovská č. 24 bez právního důvodu do doby zajištění exekutora za účelem osvědčení stavu při vystěhování.

 

IV/13/4 Návrh na zrušení vyhlášky města Brna č. 12/1993 o podmínkách chovu zvířat na území města Brna
RMČ nemá připomínky k návrhu vyhlášky Statutárního města Brna č. .../2003, kterou se zrušuje vyhláška města Brna č. 12/1993 o podmínkách chovu zvířat na území města Brna.

 

IV/13/5 Komise
a) Sociální komise
RMČ odvolává k 1.6.2003 na vlastní žádost paní Irenu Sochovou ze sociální komise.

 

IV/13/6Návrh členů zastupitelstva MČ Brno-Slatina
RMČ zařazuje na návrh skupiny členů ZMČ do programu zasedání ZMČ dne 26.6.2003 bod:
Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina.

 

IV/13/8 Žádost o prominutí poplatků za zábor VP
a) RMČ promíjí Stavoprojektě stavební firmě, a.s., poplatky za zábor veřejného prostranství v rozsahu 530m2 na dobu 23.6.-20.12.2003 na zařízení staveniště pro stavební akci "Regenerace bytového domu Bučovická 14, 16, 18, Brno-Slatina".
b) RMČ ukládá vedoucímu všeobecného odboru vydat na předmětný zábor rozhodnutí obsahující ustanovení o prominutí poplatků.

 

IV/13/9 Program zasedání ZMČ
RMČ schvaluje následující program 4. zasedání ZMČ:
IV/4/1 Kontrola plnění usnesení
IV/4/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. čtvrtletí r. 2003 (RMČ IV/10/1a)
b) Rozpočtové opatření č. 5/2003 (RMČ IV/12/1b)
c)Rozpočtové opatření č. 6/2003 (RMČ IV/13/1c)
d) Rozpočtový výhled na období 2004 - 2008 (RMČ IV/13/1d)
IV/4/3 Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu MČ
a) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2002 (RMČ IV/10/4a1, a2)
b) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2003 (RMČ IV/10/4b2)
IV/4/4 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I. - III. roku 2003 (RMČ IV/11/3c)
b) Opatření ke snižování počtu neplatičů a celkové výše dluhu (RMČ IV/11/3c)
c) Úprava žádosti o půjčku a příspěvek z FBVmB -Bučovická 14,16,18 (RMČ IV/11/3e3)
d) Vývoj dluhů za r. 2002 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999"
e) Změna plánu oprav VHČ na rok 2003
f) Splátkový kalendář - Jan Florián, Rousínovská 36
g) Upuštění od vymáhání dluhu na nájemném s příslušenstvím za období 11/1996-05/2000 - Michalcová Zdena, Dědická 5 (RMČ IV/11/3b)
h) Prodej bytového domu Bučovická 8, 10, 12 (RMČ IV/12/3b1)
ch) Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6 (RMČ IV/4/2c, IV/5/2b a IV/12/3d)
i) Bytový dům Prostějovská7, 9, 11 - vyjmutí ze seznamu domů určených k prodeji (RMČ IV/13/3e)
IV/4/5 EIA - "Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti SAKO a.s." (RMČ IV/12/4c)
IV/4/6Pojmenování ulic (RMČ IV/12/6 )
IV/4/7 Změna jednacího řádu ZMČ Brno - Slatina
IV/4/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
b1) Odstoupení člena KV
b2) Volba nového člena KV
IV/4/9 Interpelace
IV/4/10 Různé
a) Informace o přijatých opatřeních k zabezpečení KD Černovičky
b) Zhodnocení oslav 100.výročí založení ZŠ Přemyslovo nám. a 300. výročí trvání kapličky
c) Termíny zasedání ZMČ na II. pololetí r. 2003

 

 

Ing. Jiří Navrátil Ing. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatina místostarosta