Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.09.2017
  Svátek má Berta, zítra Jaromír

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaArchiv (Zprávy z radnice) ► Sdělení radnice ve věci návrhu na odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 Brno z funkce

21.02.2008

Sdělení radnice ve věci návrhu na odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 Brno z funkce

Vážení občané,

v zájmu veřejné informovanosti a zamezení šíření nepřesných, neúplných či zkreslených zpráv, zveřejňujeme příslušné usnesení Rady MČ, Otevřený dopis zaměstnanců ZŠ a MŠ, Jihomoravské nám. 2, Brno - Slatina jako reakce na návrh na odvolání ředitelky a odpověď dopisem místostarosty MČ Brno-Slatina ze dne 12.2.2008.

 

Výpis z usnesení z V/28. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 23.01.2008
 
Bod č. V/28/6 Audit přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
 
RMČ jako zřizovatel Základní a mateřské školy Brno, Jihomoravské mám. 2 navrhuje Radě města Brna odvolání ředitelky školy Mgr. Heleny Skolkové s okamžitou platností, v souladu s ustanovením § 166 odst. 5a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z důvodu závažného porušení právních povinností vyplývajících z její vykonávané funkce, a to porušení rozpočtové kázně a platných právních předpisů, které spočívalo v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, čímž byl porušen zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a z důvodu, že v příspěvkové organizaci nebyl zajištěn vnitřní kontrolní systém odpovědnými vedoucími zaměstnanci, kteří zabezpečují hospodaření s veřejnými prostředky.
 
 

Otevřený dopis zaměstnanců ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Brno: textový obsah
 
Otevřený dopis zaměstnanců ZŠ a MŠ, Jihomoravské nám. 2, Brno - Slatina jako reakce na návh na odvolání ředitelky
 

Vážení členové Rady MČ Brno-Slatina,

reagujeme na druhý návrh na odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2, Mgr. Heleny Skolkové, schválený 23. 1. 2008 radou MČ Brno-Slatina, který podal na Magistrát města Brna - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, místostarosta MČ Brno -Slatina Jiří Ides.

Jako důvod odvolání udává výsledky hloubkového auditu, který proběhl na škole v době od 5. října do 13. listopadu 2007. Místostarosta navrhuje odvolám s okamžitou platností z důvodu závažného porušení právních povinností, vyplývajících z vykonávané funkce, a to porušení rozpočtové kázně a platných právních předpisů, které spočívalo v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, a že nebyl zajištěn vnitřní kontrolní systém odpovědnými vedoucími zaměstnanci, kteří zabezpečují hospodaření s veřejnými prostředky.

Chtěli bychom vás seznámit se stanoviskem zaměstnanců školy k této kauze:

Mgr. Helena Skolková nastoupila do funkce ředitelky školy v lednu 2005. Převzala „šedivou" školu, kde se každým rokem snižoval počet žáků, rodičovská veřejnost upřednostňovala při zápisech do 1. tříd jiné školy. Upřímně, jméno školy nemělo nejlepší zvuk.

S novým vedením naše škola změnila atmosféru a v povědomí veřejnosti se stala místem, které nabízí dětem možnost pracovat v příjemném prostředí a prožít svůj úspěch. Během působení Mgr. Skolkové ve funkci se povedlo rozšířit volnočasové aktivity žáků od 6 do 15 let, a zajistit tak rodičům odborný dohled nad dětmi v době jejich pracovního vytížení. Opakovaně se konají mnohé celoškolní akce, např.: Akademie, Dny zdraví, Mikulášská nadílka, Den naruby, Barevný den, sběrová akce, lyžařské kurzy pro 1. a 2. stupeň, spolupráce s dětským domovem a dětskou nemocnicí. Nejen tímto se zlepšila úroveň výchovně vzdělávacího procesu. O tom, že byla zvolena správná cesta, svědčí fakt, že se zvýšil zájem o naši školu.

Od školního roku 2006/2007 se podařilo po několika letech zase otevřít dvě první třídy a každoročně přichází do dalších ročníků průměrně 25 nových žáků. K zápisu pro školní rok 2008/2009 se dostavilo 55 budoucích prvňáčků z 84 (zapsaných ve dvou slatinských školách).

Práce ředitele školy však nespočívá jen v pedagogické činnosti, nýbrž i v ekonomických záležitostech, ve kterých se vedení obvykle opírá o zkušeného ekonoma.

Od otevření této ZŠ, tedy více než 20 let, působila ve funkci hospodářky školy tatáž osoba, v jejíž práci neshledaly předchozí ředitelky, ani radnice jako zřizovatel, závažné nedostatky.

Mgr. Skolková přebírala funkci uprostřed školního roku, kdy především řešila personální politiku - nízký počet žáků na vysoký počet učitelů v pedagogickém sboru. Nikdo, ani zřizovatel, ji neupozornil na skutečnost, že je potřeba podrobit účetnictví školy důkladné kontrole - auditu. Naopak byla ubezpečována, že hospodářem školy bylo zkontrolováno a vše je v naprostém pořádku.

Je všeobecně známo, že kontrolní orgán MSMT - Česká škorní inspekce, poskytuje ředitelům škol dobu dvou let na orientaci v problematice vedení školy. Nicméně komplexní audit, který ve škole na popud zřizovatele proběhl, prověřoval hospodaření za rok 2006, tedy 12 měsíců po nástupu Mgr. Skolkové do funkce.

Mgr. Skolková začala mít při průběžném seznamování se s financováním školy a jejím rozpočtem pochybnosti o správnosti v postupu paní účetní, s níž navíc vázla komunikace. Na základě veřejnosprávní kontroly v prosinci 2006 vypracovala ředitelka školy požadavky, které měly vést ke zlepšení práce účetní. Po seznamem se s výsledky kontroly nastoupila paní ekonomka začátkem ledna 2007 do pracovní neschopnosti. Ředitelka podnikla všechny kroky, aby záležitosti týkající se hospodaření školy i bez přítomnosti ekonomky byly ošetřeny odpovídajícím způsobem. Na doporučení MMB a zřizovatele pomáhala s účetnictvím školy odborná firma.

Na radu právníka odboru školství byl paní účetní zrušen pracovní poměr.

Při jednání mimořádné rady MČ 31.5. 2007 upozornila ředitelka na nesrovnalosti v účetnictví a na to, že ji účetní uváděla v omyl, smazala archív dat účetnictví, a tím zkomplikovala další práci nejen účetní firmě, ale následně i nezávislému auditorovi.

Veřejnosprávní kontroly jsou a byly prováděny na naší škole poměrně často, nicméně nikdo jiný než právě Mgr. Skolková shledané nedostatky v práci účetní neřešil. Hloubkový audit byl na škole proveden poprvé až za působení Mgr. Heleny Skolkové, po 22 - leté existenci školy. Na základě jeho výsledků se potvrdily správné předpoklady ředitelky o nesrovnalostech v účetnictví školy a v práci účetní vůbec.

Kdo a proč má zájem na destabilizaci výchovně vzdělávacího procesu na naší škole? Jakoby někomu bylo trnem v oku, že škola vzkvétá a má dobrou pověst? Našla si slatinská radnice po „záchodkové aféře" jiný důvod k odvolání? Běžná praxe je za takových okolností dát řediteli šanci učinit nápravu do určité doby.

Paní ředitelka je již více než 8 měsíců vystavena obrovskému tlaku ze strany radnice, která ji chce odvolat za každou cenu. V takové atmosféře se však dobře nepracuje ani nám. Žádáme vás, abyste nás podpořili ve snaze očistit její jméno a odhalit pravdu.

 
V Brně dne 1. února 2008
 
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2
 

Odpověď dopisem místostarosty MČ Brno-Slatina: textový obsah
 
Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina,
MÍSTOSTAROSTA
Budínská 2, 627 00 Brno
Č.j. MST/474/2008/JIde
V Brně dne 12.02.2008
Odpověď na otevřený dopis zaměstnanců ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O.
 
Vážení pedagogové a zaměstnanci ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O.

dne 04.02.2008 jsme obdrželi Váš Otevřený dopis ze ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O. jako reakci na návrh na odvolání ředitelky, v němž je obsažen Váš postoj. K tomuto stanovisku si Vám dovoluji sdělit následující:

Úvodem bych rád ocenil zájem, který jste o ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O. předmětným dopisem vyjádřili a poděkoval za Vaši angažovanost. Současně s tím vnímám, že jsme jak Vy, tak Rada MČ Brno-Slatina ve shodě v té nejpodstatnější záležitosti, a to že hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 je v neuspokojivém stavu. Stejně jako my a zejména jako pověřený auditor uznáváte, že v účetní a s ní související agendě existují nedostatky, byť Vy tyto nedostatky, resp. jejich neodstraňování přičítáte jiným okolnostem než osobě paní ředitelky. A právě v tomto spatřuji jediný rozpor mezi Vaším stanoviskem a stanoviskem RMČ Brno-Slatina vyjádřeným předmětným Usnesením RMČ Brno-Slatina. Dle Vašeho názoru jsou zde okolnosti, které ospravedlňují nepříznivý stav a zbavují paní Mgr. Skolkovou odpovědnosti za řádné vedení účetnictví příspěvkové organizace, jejíž je paní Mgr. Skolková ředitelkou a zároveň se domníváte, že nepříznivý stav v hospodaření a účetní agendě příspěvkové organizace není tak vážný, aby měl vést k jejímu odvolání.

Nejprve k Vámi popsaným okolnostem: Není mi nic známo o jakési dvouleté ochranné lhůtě stanovené ČŠI s tím, že komentovat tuto spíše pedagogickou otázku není v tuto chvíli podstatné. Získala-li paní Mgr. Skolková po svém jmenování ředitelkou pochybnosti o dosavadním postupu paní účetní, měla bezodkladně tuto situaci řešit. Vypracovala-li paní ředitelka požadavky a byly-li tyto požadavky kýženým řešením nastalé situace, měla se zasadit o jejich uplatnění v praxi, a to bez ohledu na personální problémy s účetní či ekonomkou. Žádné personální změny však paní ředitelka neučinila. Přestože se domníváte, že paní ředitelka učinila „všechny kroky", aby záležitosti týkající se hospodaření školy i bez přítomnosti ekonomky byly ošetřeny, závěry auditu tomuto přesvědčení neodpovídají a ukazují na zcela odlišný postup ze strany paní ředitelky spočívající v nerespektování zákonem stanovených povinností. Když paní ředitelka informovala dne 31.05.2007 Radu MČ Brno-Slatina o nesrovnalostech v účetnictví, bylo Radou konstatováno, že je nezbytné, aby paní ředitelka bezodkladně a bez ohledu na pasivní přístup účetní zajistila rekonstrukci chybějícího účetnictví. Není pravdou, že by v době před působením paní ředitelky Mgr. Skolkové nebyly uskutečňovány audity. Toto tvrzení musím zásadně odmítnout. Právě při nástupu Mgr. Skolkové do funkce ředitelky, 28.12.2004 byl proveden na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O. audit. Dále samozřejmě probíhaly také veřejnosprávní kontroly, které upozorňovaly na určité nedostatky v hospodaření organizace a neřešení těchto nedostatků vedlo k jejich stupňování. Je zřejmé, že vnitřní kontrolní mechanismy byly pouze formální. Audit provedený při nástupu Mgr. Skolkové do funkce ředitelky nezjistil závažné nedostatky na rozdíl od posledního auditu, na jehož základě bylo RMČ Brno-Slatina přijato předmětné usnesení. Dle našeho názoru neexistují okolnosti, které z hlediska zákona minimalizovaly odpovědnost paní ředitelky do takové míry, aby bylo možné nepřistoupit k jejímu návrhu na odvolání. S ohledem na rozsah a dobu, po kterou docházelo k porušování zákona, je existence takových okolností prakticky vyloučena.

Zde také podotýkám, že RMČ pouze podává návrh Radě města Brna na odvolání ředitelky a tento nadřazený orgán, v jehož kompetenci je jmenování a odvolávání ředitelů Základních škol, tedy rozhodne.

K hodnocení závažnosti zjištěných pochybení: Chápu, že nepovažujete nepříznivý stav v hospodaření a účetní agendě příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O. za natolik vážný, aby bylo třeba představitele a odpovědného zástupce příslušné příspěvkové organizace navrhovat na odvolání. Uvědomuji si totiž, že nemáte objektivní informace o charakteru a počtu zjištěných pochybení. Stejně tak vnímám, že Váš pohled zaměstnanců, podřízených a kolegů paní ředitelky může být jiný než pohled „nadřízeného" orgánu. V každém případě je třeba si uvědomit, že hodnocení vážnosti zjištěných pochybení je dáno zákonem, a že jsme tedy ani nemohli při našem hodnocení zjištěné situace vycházet ze subjektivních hodnocení a názorů. Stručně řečeno, s ohledem na závěry auditu a hodnocení zjištěných pochybení jsme jinak, než jak jsme postupovali činit nemohli. Pokud bychom takto nepostupovali, byla by to z naší strany rezignace na naše základní povinnosti, které jsou nám coby veřejným činitelům, zastupitelům, radním, osobám hospodařícím s veřejnými prostředky a také občanům zákonem dány. Pro úplnost uvádím, že v závěrech auditu bylo konstatováno, že „v průběhu přezkoumávání hospodaření příspěvkové organizace byly zjištěny rozpory s obecně závaznými právními předpisy, v důsledku čehož je výsledek tohoto přezkoumávání stanoven s NEDOSTATKY spočívajícími v neúplnosti, nesprávnosti, neprůkaznosti vedení účetnictví a v PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. V této souvislosti bylo konstatováno, že i při menší „intenzitě" pochybení je nutno postupovat vůči odpovědné osobě tak, jak v předmětném případu navrhla RMČ Brno-Slatina ve vztahu k paní ředitelce Mgr. Skolkové.

Ve Vašem dopise uvádíte výčet akcí, které mají dokládat zlepšenou úroveň služeb příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2. Budu-li vycházet z toho, že Vaše hodnocení je hodnocením objektivním, pak nelze než tento trend kvitovat a ocenit. S očekáváním, že dojde ke zvýšení celkové úrovně příspěvkové organizace však byla paní Mgr. Skolková do funkce ředitelky jmenována s tím, že jí byl vytvořen dostatečný prostor a možnosti, včetně ekonomických, aby předpokládaného vývoje dosáhla. Vámi zmíněný vývoj musím vzhledem k prostředkům a kapacitám využitým na činnost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 považovat za samozřejmý a nezbytný. Pro hodnocení Vámi popsaného vývoje si vyhrazuji právo jej zhodnotit následně, a to také ve srovnání se srovnatelnými školskými zařízeními a demografickým vývojem (viz Vámi popsané počty nových žáků).

Ve Vašem dopise mimo jiné uvádíte, že práce ředitele školy nespočívá v pedagogické činnosti, nýbrž i v ekonomických záležitostech. Dle našeho názoru a přesvědčení práce ředitele školy spočívá zejména v manažerské, ekonomické a personální činnosti a následně v pedagogické činnosti. Náš návrh na odvolání paní ředitelky nebyl motivován tím, že by paní Mgr. Skolková nebyla úspěšná v pedagogické části svých kompetencí, ale že nezvládla, a to zcela zásadním způsobem, ekonomickou a zjevně také personální stránku své funkce. Toto si prosím uvědomte a vezměte na vědomí, že návrh RMČ Brno-Slatina na odvolání paní Mgr. Skokové z funkce ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O. není hodnocením pedagogické úrovně ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O., ale hodnocením objektivně zjištěného stavu, za nějž je primárně odpovědná pouze a jenom ředitelka Mgr. Skolková.

Pevně věřím, že případné odvolání ředitelky nebude mít vliv na úroveň poskytovaných služeb v ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, P. O. s tím, že Vás vyzývám k poskytnutí maximální součinnosti k zajištění požadované úrovně výuky.

 
S pozdravem
 
Jiří Ides
místostarosta MČ Brno-Slatina
 

Ing. Jiří Navrátil, starosta a Jiří Ides, místostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Sdělení radnice ve věci návrhu na odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 Brno z funkce
 08:03 12.04.2008Spokojenost občanů, nebo spokojenost (Antialfonzo) 
 21:45 02.03.2008starosta a místostarosta (alfonzo) 


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku